Au fost soluționate circa 80% dintre petițiile depuse anul trecut, având ca obiect refuzul comisiilor locale de a efectua punerea în posesie și întocmirea proceselor verbale de punere în posesie, soluționarea documentațiilor de fond funciar, solicitarea urgentării în soluționarea documentațiilor sau refuzul autorităților locale de a le emite diferite acte necesare acestora

La sediul Prefecturii Ilfov, conducerea instituției, reprezentată de prefectul Marius Cristian Ghincea și subprefectul Laurenția-Georgeta Tortora, a prezentat, săptămâna trecută, raportul privind activitatea desfășurată pe parcursului anului trecut. Astfel, cu un total de 40 de posturi aprobate, ocupate 31 la 1 ianuarie 2018 (respectiv 24 de funcționari publici, nefiind cuprinse aici și cele două posturi de înalți funcționari publici și 7 de personal contractual) din care, din cauza salariilor mici, la 31.12.2018 mai rămăseseră 21 de funcționari publici și 6 personal contractual, conducerea actuală a instituției a reușit să organizeze activitatea Prefecturii Ilfov respectând Constituția, legile și toate celelalte acte normative în vigoare. Iar acest lucru a fost evidențiat pe tot parcursul anului trecut, de toate conducerile deconcentratelor ilfovene, dar și de cetățenii județului.

 Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 440, ediția print

 

Referitor la activitatea privind verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor publice locale și judeţene, raportul Prefecturii menționează 17.830 acte administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, anul trecut, din care: 5.133 hotărâri ale consiliilor locale și Consiliului Județean Ilfov și 12.697 dispoziţii ale primarilor. Prefectura Ilfov a efectuat controlul de legalitate asupra a 10.175 acte administrative, iar pentru 7.655 emise/adoptate în perioada septembrie – decembrie 2018, controlul de legalitate se efectuează în primele luni ale anului 2019. În urma verificărilor, au fost considerate nelegale 181 acte administrative, dintre care 180 de dispoziţii și 1 hotărâre. Au fost solicitate autorităţilor emitente reanalizarea unor acte în vederea completării, modificării sau, după caz, a revocării acestora și au fost promovate direct acţiuni la instanţa de contencios administrativ pentru 176 de dispoziții și 1 hotărâre a consiliului local.

În 2018 au fost înregistrate 551 Ordine ale Prefectului, din care, 333 cu caracter individual și 218 cu caracter normativ.

Aplicarea legilor

În 2018 au fost înregistrate 351 documentaţii privind propuneri ale comisiilor locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate, precum și modificări/rectificări de hotărâri ale comisiei judeţene sau titluri de proprietate, duplicate ale titlurilor de proprietate, majoritatea având ca obiect corectarea de amplasamente din titluri de proprietate datorate faptului că amplasamentele înscrise în titluri nu corespund realităţii din teren sau urmare a înscrierii greșite a coordonatelor amplasamentului ori a numelor titularilor.

În cadrul celor 13 ședințe ale Comisiei Judeţene Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor au fost analizate documentaţii, memorii, note de informări, etc., și au fost emise 124 de hotărâri. Au fost emise 49 de titluri de proprietate din care 24 reprezintă duplicate. De asemenea, a fost înregistrat un număr mare de petiții având ca obiect refuzul comisiilor locale de a efectua punerea în posesie și întocmirea proceselor verbale de punere în posesie, soluționarea documentațiilor de fond funciar, solicitarea urgentării în soluționarea documentațiilor sau refuzul autorităților locale de a le emite diferite acte necesare acestora, ce au fost soluționate în proporție de 80%. Cele mai multe petiții au fost semnalate de cetățenii din: Petrăchioaia, Po­pești-Leordeni, Măgurele, Snagov, Ștefăneștii de Jos, Dobroești sau Vidra.

Ședințe lunare ale Colegiului, gestionarea eficientă a inundațiilor și a focarelor de PPA

Pe parcursul anului 2018 s-au desfășurat 12 ședinţe de lucru ale Colegiului Prefectural (din care fac parte 30 de servicii publice deconcentrate și alte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivel județean) în cadrul cărora au fost adoptate 4 hotărâri. Comisia de Dialog Social a județului Ilfov s-au întrunit în 8 ședinţe de lucru, iar Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în 3. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a reunit în 2 ședinţe ordinare și 8 ședinţe extraordinare, iar Centrul Local de Combatere a Bolilor a gestionat eficient cazurile de Pestă Porcină Africană (PPA), primul caz fiind semnalat în județ pe 19 august 2018, pe raza localității Tunari. Cu toate că au fost luate măsuri stricte de prevenire, autoritățile nu au putut evita apariția altor focare de PPA, la nivelul județului, în 2018 fiind afectate alte 4 localități, respectiv: Voluntari, Ștefăneștii de Sus, Clinceni și 1 Decembrie. Până la sfârșitul anului trecut, la nivelul județului au fost confirmate 10 focare de PPA la porcul domestic. Au fost identificați 30 de porci morți, în total, uciși – 285, cadavre incinerate – 317 și s-a evitat ca vreun cadavru de animal bolnav sau suspect să fie îngropat! Nu s-au înregistrat cazuri de PPA la porcul mistreț.

Pașapoarte și înmatriculări auto

Față de 2017, în 2018 au fost înregistrate, la Serviciul Public Comunitar pentru Evi­dența Pașapoartelor Simple Ilfov, mai multe cereri pentru eliberarea pașapoartelor electronice (17.565 față de 15.421 anul trecut) și mai puține pentru pașapoarte temporare (4.242 față de 8.311). Urmare a Dispoziției Direcției Generale de Pașapoarte referitoare la modul de aplicare a prevederilor din Codul de procedură penală, în 2018 au fost instituite 1.027 măsuri de suspendare a exercitării dreptului la liberă circulație. O măsură salutară de eficientizare a activității Serviciului a fost aceea de mutare a sediului în incinta ParkLake.

În cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCÎV), în perioada analizată, la proba teoretică au fost examinați 9.248 de candidați, iar la proba practică au fost examinați 8.155 de candidați. Au fost emise 26.340 permise de conducere și au fost preschimbate 716 permise de conducere străine cu documente similare românești.

Fără abateri de la normele de conduită

Referitor la controlul intern managerial, raportul Prefecturii subliniază că în urma procesului de autoevaluare, ”la 31.12.2018, sistemul de control managerial al Instituției Prefectului județului Ilfov este parțial conform limitat cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial”. Pentru întreg personalul instituției a fost elaborat, aprobat prin ordin al prefectului și comunicat Codul Etic, iar pe parcursul anului 2018 nu au fost constatate abateri de la normele de conduită și nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare.

Dificultăți întâmpinate în activitatea Prefecturii

Principalele dificultăți cu care s-a confruntat Instituția Prefectului județului Ilfov în 2018 au fost legate, în continuare, de spațiul insuficient pentru desfășurarea activității: clădirea din Centrul Vechi, București, este foarte veche (peste 100 de ani), degradată, încadrată în gradul de risc seismic II, din care, oricum, Prefectura Ilfov deține în administrare doar 29,34% din imobil, 70,66% fiind în administrarea RAAPPS. Cheltuielile de întreținere și utilitățile sunt costisitoare, spațiul de arhivare este insuficient și insalubru, tehnica IT este depășită fizic și moral; fluctuația personalului și blocarea posturilor creează perturbări de activitate și neîndeplinirea unor atribuții, iar fondurile pentru perfecționarea personalului sunt insuficiente. O altă problemă o reprezintă, în continuare, aglomeraţia de la ghișeele SPCRPCÎV Ilfov.

În aceste condiții, se propune identificarea unui nou spațiu și efectuarea demersurilor necesare pentru schimbarea sediului instituției, achiziționarea unor servicii de arhivare electronică, identificarea resurselor financiare pentru înlocuirea tehnicii IT depășită fizic și moral, identificarea unor programe de finanțare externă pentru perfecționarea personalului, identificarea unor soluții legale de ocupare a posturilor vacante, activarea unor comisii constituite prin ordin al prefectului devenite inactive, identificarea unor soluții pentru eliminarea cozilor de la ghișeele SPCRPCÎV și reducerea timpilor de soluționare. ”Rezolvarea acestor probleme reprezintă o prioritate a actualei conduceri pentru perioada imediat următoare ce va conduce la îmbunătățirea activității și imaginii acesteia, în folosul cetățenilor din județul Ilfov”, a precizat prefectul Marius Cristian Ghincea.

Obiective 2019

Pentru 2019, Institu­ția Prefectului a județului Ilfov și-a propus asigurarea, aplicării și respectării Constituției, a legilor, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, a ordinii publice, precum și a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare; menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelele instituționale și sociale, acordându-se o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale; creșterea exigenței în exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor administrative; gestionarea situațiilor de urgență și inițierea măsurilor care se impun pentru prevenirea acestora; colaborarea cu autoritățile administrației publice locale pentru identificarea priorităților de dezvoltare teritorială; eficientizarea activității Serviciului Public Comunitar de Evidența și Eliberarea Pașapoartelor Simple și a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor în vederea creșterii calității serviciilor oferite cetățenilor și, evident, oganizarea în bune condiții a proceselor electorale.

Buna colaborare interinstituţionala a fost recompensată

La finalul prezentării raportului de activitate, prefectul și subprefectul judeţului au oferit diplome de merit reprezentanţilor deconcentratelor ilfovene, pentru modul în care au colaborat cu Instituţia Prefectului pe parcursul anului 2018 și nu numai. Jurnalul de Ilfov a fost recompensat, de asemenea, pentru modul obiectiv în care a relatat activitatea instituţiei.