Bilanțul activității Prefecturii Ilfov, pe anul 2017, a fost prezentat, săptămâna trecută, de către prefectul Marius Cristian Ghincea, printre invitați aflându se colaboratori apropiați ai instituției – conducerile mai multor direcții ale deconcentratelor ilfovene, primarii localităților Bragadiru, Găneasa, Dobroești sau Popești -Leordeni, din partea PSD Ilfov – senatorul Emanuel Botnariu și deputatul Constantin Cătălin Zamfira, reprezentanți ai ISU București – Ilfov, Jandarmeriei și Poliției ilfovene.

Articol apărut în nr. 390 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Așa cum se cunoaște deja, în 2017, conducerea Prefecturii Ilfov a fost asigurată de Adrian Petcu până la data de 8 mai 2017, dată după care a fost numit noul prefect – Marius Cristian Ghincea. Funcția de subprefect a fost vacantă, anul trecut, după plecarea lui Cristian Pantazi, până la momentul numirii Laurenției Georgeta Tortora, pe 7 septembrie 2017. La începutul anului, din numărul total de posturi aprobate (40), erau ocupate 36, din care, 29 funcționari publici și 7 personal contractual, iar la sfârșitul anului trecut, din același număr de posturi aprobate erau ocupate 32. Încă sunt vacante posturile de manager public, șef serviciu economic, resurse umane, administrativ și achiziții publice și șef birou servicii publice deconcentrate și servicii comunitare de utilități publice și 6 posturi publice de execuție. ”Fluctuaţia personalului a constituit o mare provocare la nivelul instituției, astfel, pe parcursul anului 2017, au fost angajate 25 de persoane și au plecat din instituție 19”, a precizat prefectul Cristian Ghincea.

Ca resursă financiară, anul trecut Prefecturii Ilfov i s-a alocat un buget de 5.204.390 lei, iar cheltuielile efective la 31.12.2017 au reprezentat 5.178.526 lei.

Controlul legalităţii

În perioada 1.01 – 31.12.2017, autorităţile administraţiei publice locale ilfovene au emis/adoptat 17.347 acte administrative, din care: 3.152 hotărâri ale consiliilor locale; 14.076 dispoziţii ale primarilor și 129 hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov. Prefectura a efectuat controlul de legalitate asupra actelor administrative transmise instituţiei pe 2.881 documente, iar pentru 11.585 de acte administrative emise/adoptate în perioada septembrie – decembrie 2017, controlul de legalitate este în curs. ”În majoritatea cazurilor, autorităţile administraţiei publice din judeţ au respectat termenul de transmitere a actelor emise/adoptate. Au existat și abateri, motiv pentru care secretarii acestor unităţi administrativ-teritoriale au fost atenţionaţi pentru respectarea pe viitor a acestor termene. În urma efectuării controlului de legalitate, au fost considerate nelegale 10 acte administrative, dintre care 2 dispoziţii și 8 hotărâri. Au fost solicitate autorităţilor emitente reanalizarea unor acte în vederea completării, modificării sau, după caz, a revocării acestora, iar în zece din cazuri, considerându-se că procedura prealabilă ar fi ineficientă, au fost promovate direct acţiuni la instanţa de contencios administrativ”, a adăugat prefectul.

Ordinul de prefect și instanța de contencios administrativ

În 2017, au fost înregistrate 525 ordine ale prefectului, (dintre care unul a fost anulat). 141 dintre ele au fost emise în perioada mandatului prefectului Adrian Petcu și 383 au fost emise sub semnătura prefectului Marius Cristian Ghincea.

Pe partea activității de contencios administrativ, la nivelul anului trecut au fost constituite 35 de cauze ce se află pe rolul instanțelor de contencios administrativ, din care 10 reprezintă acţiuni promovate în anularea unor acte administrative emise/adoptate în 2017 și 12 acțiuni în anulare a unor autorizații de construire și certificate de urbanism. Restul dosarelor (13) are ca obiect acţiuni introduse de alte persoane și instituții publice, la instanţa de contencios administrativ, împotriva Prefecturii Ilfov, precum și acţiuni de anulare a altor acte administrative. De asemenea, în urma hotărârilor transmise de Birourile Județene ale partidelor politice, au fost întocmite documentațiile necesare în vederea încetării de drept a 3 mandate de consilier local – din Corbeanca, Cornetu și Jilava, și emise ordinele prefectului în acest sens.

Aplicarea legilor fondului funciar

Au fost înregistrate 238 documentaţii privind propuneri ale comisiilor locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate, precum și modificări/rectificări de hotărâri ale comisiei judeţene sau titluri de proprietate, duplicate ale titlurilor de proprietate, majoritatea având ca obiect corectarea de amplasamente din titlurile de proprietate, amplasamentele înscrise necorespunzând realitaţilor din teren sau având coordonatele  sau numele titularilor – înscrise greșit.

Comisia Județeană de Fond Funciar a fost în imposibilitatea legală de a-și desfășura activitatea, în condițiile în care nu a existat subprefect timp de 10 luni de zile. Însă, după numirea Laurenției Tortora, în cadrul celor 6 ședinte ale Comisiei au fost analizate documentaţii, memorii, note de informări etc., și au fost emise 121 hotărâri – 60 pentru îndreptarea unor erori materiale și modificări ale unor titluri de proprietate, ca urmare a propunerilor comisiilor locale de fond funciar, majoritatea având la bază hotărârilor judecătorești; 32 pentru eliberarea duplicatelor unor tiltluri de proprietate; 21 de validări/invalidări sau modificări ale unor poziţii din anexele deja validate și 8 titluri de proprietate. ”La nivelul anului 2017, au fost înregistrate și înaintate pentru soluționare Compartimentului Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu un număr mare de petiţii, care au fost soluţionate favorabil în procent de 80%. Cele mai multe au fost semnalate de cetăţenii din: Jilava, Petrăchioaia, Popești-Leordeni, Măgurele, Voluntari, Snagov, Gruiu, Dobroești, ­Găneasa, iar obiectul acestora constă în sesizarea refuzului comisiilor locale de a efectua punerile în posesie și întocmirea proceselor verbale de punere în posesie sau să le emită diferite acte necesare acestora”, a explicat Marius Ghincea.

Primării sancționate

Au fost verificate de legalitate toate dispoziţiile transmise de autorităţile publice locale prin care au fost soluţionate notificări formulate în temeiul Legii 10/2001, fiind transmise, după caz, adrese de completare a dosarelor, de modificare sau de completare a actelor administrative de soluţionare a notificărilor, precum și de revocare a acestora. În cazul a 10 dispoziţii au fost întocmite referate conţinând avizul de legalitate al prefectului și au fost transmise, împreună cu dosarele de despăgubiri aferente, Secretariatului Comisiei Centrale din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, iar pentru actele administrative considerate incomplete sau nelegale, dosarele de despăgubiri au fost returnate primăriilor, însoţite de adrese cu obiecţiuni motivate. În paralel, s-a desfășurat activitatea de soluţionare a petiţiilor având ca obiect prevederile Legii 10/2001, precum și activitatea de formulare a apărărilor în instanţă în cazul dosarelor promovate în temeiul acestei legi.

Apoi, în conformitate cu adresa ANRP 724/GB/14.06.2017, Prefectura a dispus efectuarea unor acţiuni de control vizând verificarea respectării termenelor de soluţionare a notificărilor formulate în temeiul Legii 10/2001, graficul acţiunilor vizând, anul trecut, primăriile Glina, Jilava, Buftea, Chiajna, Berceni, Otopeni, Snagov și Voluntari. În urma controalelor efectuate, au fost întocmite procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în valoare totală de 16.000 lei.

Apostilarea documentelor

În 2017, au fost înregistrate 4.732 de cereri pentru apostilarea a 6.009 acte administrative, cu o creștere semnificativă faţă de 2016, când au fost înregistrate 827 de cereri pentru apostilarea unui număr de 1.044 acte administrative.

Pașapoarte și permise auto

Față de activitatea anului 2016, în 2017 au fost înregistrate creșteri semnificative la toți indicatorii: cereri primite 3 ianuarie – 31.12.2017 – pentru pașapoarte electronice – 15.421 și pentru pașapoarte temporare – 8.311, față de anul 2016 când s-au depus 13.050 cereri pentru pașapoarte electronice și 5.369 – pentru temporare.

La fel, activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor a fost una intensă. În 2017, au fost examinați (teoretic) 17.225 candidați, din care 7.866 au fost declarați admis. La proba practică au fost examinați 11.895 candidați. S-au emis 26.167 permise auto și ­s-au preschimbat alte aproape 1.000 de permise de conducere străine.

Parcul auto al județului Ilfov era, la 31.12.2017, de 169.337 vehicule. Anul trecut s-au radiat 1.317 autovehicule și s-au înmatriculat 38.868.

Principala problemă a SPCRPCIV Ilfov a fost și este cererea din ce în ce mai mare a cetățenilor care solicită mențiuni de înstrăinare în baza de date, deoarece au vândut vehiculele și cumpărătorii nu au efectuat transcrierea transmiterii dreptului de proprietate. Pentru a stopa acest fenomen, se va propune modificarea legislației prin revenirea la obligativitatea operațiunii de radiere sau introducerea unor amenzi pentru cei ce nu efectuează transcrierea în termenul legal de 30 zile de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Audiențe

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 au fost înscrise în audienţă 470 persoane, din care 412 au fost prezente și au sesizat probleme de fond funciar. 95% dintre persoanele audiate au prezentat probleme ce ţin de legile proprietăţii, restul fiind probleme sociale (solicitări de atribuiri de locuinţe sau teren conform Legii 15/2003, ajutor social), sesizări privind tergiversarea obţinerii unor avize, sesizări cu privire la tulburarea posesiei, probleme edilitare etc.

La ”Registratură”

Înregistrarea și evidenţa documentelor se realizează electronic, la Registratura generală a Prefecturii Ilfov, iar în 2017 au fost efectuate 14.628 înregistrări, din care: 917 petiții, 151 cereri formulate în baza Legii 544/2001, 1.018 adrese de înaintare a dispoziţiilor emise de primarii localităţilor din Ilfov, 589 adrese de înaintare a Hotărârilor Consiliilor locale și Consiliului Judeţean Ilfov, 238 documentaţii privind propunerile comisiilor locale pentru validarea dreptului de proprietate asupra terenurilor și completări la acestea, 205 dosare privind propuneri de emitere a Ordinului Prefectului pentru constatarea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 1.035 citaţii de la instanţele judecătorești, 1.147 comunicări de la instanţele judecătorești și de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, 512 radiograme și 8.815 alte adrese (cereri, raportări lunare, trimestriale, semestriale și anuale, facturi, contracte ș.a.).

Petiții și audiențe

În anul 2017, au fost înregistrate 2.184 petiții, din care: 917 petiţii la Registratura instituţiei, 1.258 la Registratura Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov și 9 la Registratura Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidenţa Pașapoartelor Simple. Acestea au vizat sesizări și reclamaţii privind activitatea unor angajaţi ai primăriilor, nepunerea în aplicare a unor sentinţe civile, aspecte cu privire la poluarea mediului, construcţii fără autorizaţie, reclamaţii cu privire la tulburarea posesiei, transportul public, câini comunitari, solicitări cu privire la înmatricularea vehiculelor, solicitări de locuinţă sau de ajutor social, aspecte edilitare, lămurirea unor aspecte din punct de vedere juridic, solicitări privind sfera activităţii de îndrumare sau solicitări care au avut ca obiect problematica proprietăţii. A existat și o scrisoare de mulţumire.

Iar pentru audienţele de miercuri, care s-au desfășurat după o programare făcută la sediul Prefecturii, în baza unei cereri, corespunzător Regulamentului de Organizare și Funcţionare al instituţiei, în 2017 au fost înscriși 470 cetăţeni și s-au prezentat 435. Peste 90% dintre persoanele audiate au prezentat probleme ce ţin de legile proprietăţii, restul fiind probleme sociale, sesizări privind tergiversarea obţinerii unor avize, sesizări cu privire la tulburarea posesiei, probleme edilitare, probleme cu privire la înmatricularea vehiculelor etc.

Probleme și propuneri de rezolvare

Principalele dificultăți cu care s-a confruntat Instituția Prefectului județului Ilfov în 2017 au fost legate, la fel ca în cazul Consiliului Județean Ilfov, de spațiul insuficient pentru desfășurarea activității: clădirea Prefecturii este veche (de peste 100 de ani), degradată, încadrată în gradul de risc seismic II, iar instituția deține în administrare doar 29,34% din imobil, 70,66% fiind în administrarea ­­RA APPS. Cheltuielile de întreținere și utilitățile sunt mari, spațiul de arhivare este insuficient și insalubru, tehnica IT este depășită fizic și moral; fluctuația personalului și blocarea posturilor creează perturbări de activitate și neîndeplinirea unor atribuții; fondurile pentru perfecționarea personalului sunt insuficiente.

De aceea, în planurile de eficientizare a activității se regăsesc propuneri precum identificarea unui nou spațiu și efectuarea demersurilor necesare pentru schimbarea sediului instituției; achiziționarea unor servicii de arhivare electronică; identificarea resurselor financiare pentru înlocuirea tehnicii IT depășită fizic și moral; identificarea unor programe de finanțare externă pentru perfecționarea personalului și a unor soluții legale de ocupare a posturilor vacante; activarea unor comisii constituite prin ordin al prefectului devenite inactive; identificarea unor soluții pentru eliminarea cozilor de la ghișeele SPCRPCIV și reducerea timpilor de rezolvare a cererilor.

Pentru 2018, Prefectura Ilfov dorește:

– Asigurarea, în continuare, a aplicării și respectării Constituției, a legilor, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normatice, a ordinii publice, precum și a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;

– Menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelele instituționale și sociale, acordându-se o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale;

– Creșterea exigenței în exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor administrative;

– Gestionarea situațiilor de urgență și inițierea măsurilor care se impun pentru prevenirea acestora;

– Colaborarea cu autoritățile administrației publice locale pentru identificarea priorităților de dezvoltarea teritorială;

– Eficientizarea activității SPCEEPS și a SPCRPCIV, în vederea creșterii calității serviciilor oferite cetățenilor.