⬤ ”Nu este o decizie arbitrară a operatorului, ci o consecință directă a demarării proiectului major cu finanțare în cadrul POIM, în conformitate cu legislația și reglementările conexe în vigoare”, precizeză AIF

”Având în vedere interesul manifestat în spațiul public cu privire la majorarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare, începând cu ianuarie 2022, pentru serviciile furnizate începând cu decembrie 2021, compania Apă Ilfov face următoarele precizări: demersul companiei este realizat în deplină corelare cu contextul și reglementările în vigoare cărora Apă Ilfov, în calitate de operator regional de servicii de apă și apă uzată, împreună și solidar cu ADIA Ilfov li se supun.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 575, ediția print

Ne referim explicit la urmatoarele: contextul majorării și aplicării tarifului unic pentru apă și apă uzată (canalizare) este cel generat de implementarea proiectului major de investiții în infrastructura de apă și apă uzată realizat în cadrul POIM, proiect a cărui valoare totală este de peste 1,5 miliarde lei cu TVA și de care vor beneficia locuitorii din județul Ilfov; reglementările aplicabile sunt prevăzute de legislația în vigoare, precum și de con­diționalitățile generate de Contractul de finanțare al proiectului major ­POIM”, se precizează ­într-un comunicat de presă al operatorului Apă Ilfov.

”Astfel, decizia de majorare a tarifelor nu este o decizie arbitrară a operatorului Apă Ilfov, ci este o consecință directă a demarării proiectului major cu finanțare în cadrul POIM, în conformitate cu legislația și reglementările conexe în vigoare. În acest sens, majorarea tarifelor și aplicarea tarifului unic sunt determinate prin strategia tarifară care a fost determinată în cadrul Analizei cost-beneficiu aferentă proiectului major.

Această analiză cost-beneficiu a fost realizată în conformitate cu HG 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă. Conform art. unic al HG 677/2017, paragraful (1), finanțarea serviciului de apă și apă uzată în cazul proiectelor de infrastructură în apă și apă uzată se face prin aplicarea de către operatorul de servicii a tarifului unic și a strategiei tarifare. Analiza cost-beneficiu realizată pe o perioadă de 30 de ani a fost analizată, evaluată și aprobată de către toate autoritățile cu rol de evaluare pentru proiectele cu finanțare europeană, respectiv Comisia Europeană, AM ­POIM și consultanții acesteia din urmă. Aplicarea acestei strategii tarifare cu tarife majorate unice pentru întreaga arie de operare a Apă Ilfov este o condiție obligatorie a contractului de finanțare. Facem trimitere la una din Condițiile specifice din contractul de finanțare: “Beneficiarul împreună cu ADI și autoritățile locale se obligă să aplice pentru serviciile pe care le furnizează preţul/tariful unic şi strategia tarifară”. Neaplicarea tarifelor majorate unice reprezintă una dintre condițiile grave de neîndeplinire și de reziliere a contractului de finanțare. Cităm, din nou, din condițiile specifice ale Contractului de finanțare: “În cazul în care Beneficiarul nu aplică preţul/tariful unic şi strategia tarifară, AM POIM va putea considera contractul de finanțare reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, cu recuperarea proporţională a finanţării acordate”. 

Rezilierea contractului de finanțare ar genera în mod direct pierderea oportunității de finanțare de peste 1,5 miliarde lei, cu consecințe negative aferente asupra infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov. Pentru a înlătura acest risc major, începând cu luna aprilie 2021, Apă Ilfov a parcurs o serie de etape strict necesare pentru aplicarea strategiei tarifare unice”, mai explică reprezentații AFI.

Tarif unic pentru toate localitățile ilfovene

”Este adevarat că strategia tarifară dezvoltată în cadrul proiectului major generează în cazul anumitor localități majorări mai consistente de tarife pentru serviciile de apă și apă uzată. Însă, așa cum am menționat anterior, finanțarea serviciilor în cazul proiectelor de investiții în infrastructura de apă și apă uzată se face prin aplicarea strategiei tarifare și a tarifului unic. Până în prezent, Apă Ilfov a aplicat tarife diferențiate astfel: tarif unic de 3,92 lei fără TVA pentru apă, respectiv 4,17 lei fără TVA pentru apă uzată pentru 8 dintre localitățile din aria de operare inițială (arie de operare inițială, care a beneficiat de o primă finanțare din fonduri europene prin POS Mediu); alte tarife, diferențiate pe localități în funcție de modul în care acestea au fost preluate în aria de operare de către operator. Din această ultimă categorie, anumite localități au beneficiat de tarife mult mai mici decât cele care ar fi trebuit să fi fost aplicate. Însăși ­ANRSC a transmis în februarie 2021 o notificare către Apă Ilfov și ADIA Ilfov cu privire la obligația aplicării tarifului unic la nivelul întregii arii de operare. În fapt, clienții nemulțumiți din aceste localități au beneficiat doar temporar de tarife mai mici decât tariful unic aplicabil la nivelul întregii arii de operare. În strânsă corelare cu aceste precizări, menționăm că Apă Ilfov a obținut deja toate aprobările unităților administrativ teritoriale relevante pentru aplicarea strategiei tarifare revizuite unice, respectiv: aprobările emise de județul Ilfov, comunele și orașele din aria de operare, res­pectiv aprobarea de către AGA ADIA Ilfov. De asemenea, recent a fost semnat Actul Adițional 5 la Contractul de Delegare, prin care se aplică strategia tarifară ajustată care prevede prețuri unice tuturor clienților din aria de operare. Pentru a se conforma cu măsurile de informare ale populației în legătură cu noile tarife conform strategiei tarifare din Contractul de Finanțare, respectiv Contractul de Delegare, Apă Ilfov a făcut în paralel demersuri de informare a tuturor clienților săi, atât pe pagina web a companiei, secțiunea https://acilfov.ro/spatiu-clienti/tarife/, cât și în anexa la facturile emise începând cu luna noiembrie 2021”, se arată în comunicatul Apă Ilfov.

Există un risc de reziliere, din cauza informațiilor scoase din context

La finalul comunicatului AFI reiterează faptul că, ”scopul final al investițiilor derulate de către Apă Ilfov, susținute printr-o politică tarifară coerentă și fără a se pierde din vedere rata de suportabilitate a populației, îl reprezintă dezvoltarea durabilă a comunităților din județul Ilfov și conformarea României la directivele UE. Vehicularea în spațiul informațional public a oricăror informații scoase din context, necorelate cu obligațiile generate de respectare a legislației și a celorlalte condiționalități din Contractul de finanțare pentru proiectul major POIM afectează nu doar imaginea operatorului Apă Ilfov, ci și buna derulare a Contractului de finanțare, generând un risc iminent de reziliere a acestuia cu efecte negative evidente asupra oportunităților de dezvoltare și modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov”.

CJI a demarat procedura de elaborare a PATJ Ilfov

Consiliul Județean Ilfov a anunțat că a avut loc prima întâlnire de lucru a grupului pluridisciplinar, format din funcționari ai aparatului de specialitate al CJI, în cadrul căreia s-a demarat procedura de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului (PATJ) Ilfov.

Acesta reprezintă un document strategic care va sta la baza tuturor investițiilor derulate pe teritoriul administrativ al județului Ilfov, în strânsă corelare cu priorităţile de dezvoltare ale județelor învecinate.

În cadrul ședinței de lucru, s-au stabilit etapele procedurale, precum și calendarul de lucru al elaborării documentației de amenajare a teritoriului.

Hubert Thuma, pre­șe­­dintele CJI, a declarat că are încredere în echipă și în colaborare și a cerut colegilor care fac parte din grupul de lucru ”să trateze cu celeritate acest subiect de maximă importanță pentru județ”. 

”Sunt convins că acest document de management spațial va oferi predictibilitatea și coerența necesare implementării investițiilor publice și private, deschizând drumul transformării județului Ilfov într-un pol de competitivitate la nivel național”, a spus Hubert Thuma.

Elaborarea PATJ oferă oportunitatea de a implementa proiecte esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă a județului Ilfov, cu sprijinul fondurilor externe nerambursabile, însă, pentru a asigura coeziunea teritorială și socială, se impune o viziune multianuală care să ia în calcul situația actuală precum și potențialul de creștere.