˜ Lupta permanentă a comisarilor de mediu și a deconcentratelor ilfovene împotriva abandonării

În cadrul reuniuniii Colegiului Prefectural Ilfov, reprezentanții Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţului Ilfov (GNM-CJI) au prezentat raportul privind stadiul de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor în județul Ilfov și au discutat și despre situația depozitelor de deșeuri menajere și asimilabile situate pe teritoriul județului (EcoRec și EcoSud).

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 458, ediția print

Astfel, potrivit reprezentanților GNM-CJI, verificarea respectării legislației specifice de către agenții economici și persoane fizice, la nivelul județului Ilfov, este constantă și a fost materializată prin acțiuni de inspecție și control. Astfel, în 2018 și în primele 4 luni ale anului 2019, Comisariatul Judeţean Ilfov a efectuat 887 inspecţii (2018), respectiv 368 inspecții (ian. – aprilie 2019) planificate și neplanificate. În urma acestora au fost aplicate: în 2018 – 68 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 1.171.500 lei și 6 avertismente; iar în primele 4 luni ale anului 2019 – 14 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 343.000 lei.

Atât anul trecut, cât și în 2019, controalele au fost făcute în colaborare cu Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov – Serviciul Investigare Fraude, Serviciul Ordine Publică și Serviciul Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase, Inspectoratul Județean de Jandarmi Ilfov, ISU București – Ilfov, Direcția de Sănătate Publică Ilfov, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov, Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, Apele Române – Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov – București și/sau Administrația Fondului pentru Mediu. Au fost vizați operatorii economici ce desfășoară activități comerciale sau de producție cu impact asupra mediului, fiind verificate legalitatea importului și exportului de deșeuri, gestionarea deșeurilor de orice natură, evacuarea emisiilor, deșeurilor sau apelor uzate de orice natură în mediu, introducerea pe piață și gestionarea ambalajelor, impactul asupra mediului al activităților economice. De asemenea, s-a avut în vedere starea de salubritate a cursurilor de apă, a malurilor și zonele limitrofe lucrărilor hidrotehnice.

O luptă continuă

Comisarul șef Emil Grigore a făcut o serie de precizări în legătură cu ”războiul” dus permanent de GNM-CJI și Jandarmeria ilfoveană împotriva abandonării de deșeuri și împotriva descărcărilor ilegale de ape uzate vidanjate. ”Cele două instituții au demarat o serie de acțiuni comune în scopul stopării fenomenelor de abandonare a deșeurilor în locuri nepermise, în lungul căilor de comunicație, precum și pe alte terenuri neîmprejmuite. De asemenea, se urmărește, în continuare, eliminarea fenomenului ilegal de descărcare a apelor uzate vidanjate de către vidanje neautorizate ce acționează în zone preponderent rezidențiale și care afectează cursurile de apă, pânza freatică, confortul olfactiv”, a explicat Emil Grigore. Urmare a acestor acțiuni de control, desfășurate în perioada 2018 – 2019, au fost aplicate de către cele două instituții circa 17 sancțiuni contravenționale care au însumat aproximativ 564.000 lei (în 2018), respectiv 4 sancțiuni contravenționale care au însumat în jur de 75.000 lei (în primele 4 luni ale anului 2019). Sancțiunile au fost aplicate atât persoanelor fizice, cât și firmelor.

Cum mai stăm cu depozitele de deșeuri?

Depozitul Glina nu mai desfășoară activități de depozitare/sortare deșeuri în Popești-Leordeni din 14.02.2019

În legătură cu depozitul de deșeuri Glina, administrat de SC EcoRec SA, comisarii de mediu au explicat că a fost conceput să primească zilnic circa 1.000 tone deșeuri (volum final autorizat de circa 26.400.000 mc deșeuri compactate). Amplasamentul deținut de societate a avut funcțiunea de depozit de deșeuri încă din 1970, iar acum suprafața de 94,5 ha, din cele 119 ha, figurează în Planul Urbanistic General al orașului Popești-Leordeni ca fiind depozit de deșeuri. Amplasamentul ocupă, așadar, o suprafață de 119 ha, din care 110 ha reprezintă suprafața totală de depozitare, împărțită în suprafața depozitului vechi: 37 ha, depozit închis în 2001; suprafața depozitului ecologic – 73 ha, din care suprafața celulei ecologice capsulată nr. 1 – 2,3 ha, închisă, de asemenea, suprafața celulei ecologice capsulate nr. 2 – 18 ha – aflată în exploatare până pe 14.02.2019 și suprafața neamenajată de 52,7 ha. Pentru celula 1, unde este realizat proiectul de închidere, etapa fizică din teren arată că s-a depus strat de pământ de 2 m, în vederea tasării, și s-a nivelat, urmând să se adauge straturile de materiale sintetice, în vederea finalizării proiectului de închidere. Pentru celula 2, proiectul de închidere este în curs de realizare; închiderea se va realiza în etape, pe secțiuni, în funcție de anul sistării depozitării. În teren, pe ”celula 2”, s-a realizat o acoperire temporară, în vederea tasării, pe secțiunile 1 - 6. Levigatul este colectat centralizat printr-un sistem de 11 conducte de drenaj, conducte care se unesc într-un bazin subteran, racordat la 6 bazine de colectare cu o capacitate totală de 4.000 mc. Levigatul este adus aici prin pompare și are loc o decantare primară, după care este pompat într-un rezervor de stocare suprateran, de unde, gravitațional, levigatul ajunge într-un rezervor suprateran bicompartimentat. De aici este pompat în stația de epurare. După epurare, apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare aparținând Apa Nova București. Societatea monitorizează lunar calitatea apelor uzate deversate în rețeaua Apa Nova și, potrivit informărilor, nu se înregistrează depășiri ale valorilor limită admise.

Sistemul de colectare biogaz este format, la rândul său, din 167 puțuri de captare, dintre care 46 sunt active permanent. Acestea sunt montate pe suprafața celulelor 1 și 2. 121 de puțuri de captare biogaz, montate pe celula 1, care este închisă din 2001, au rămas conectate în sistem, iar calitatea și cantitatea gazului de depozit extras prin acestea sunt reduse, ceea ce a determinat izolarea lor față de sistemul principal de captare. Apoi, inițial, în incinta depozitului a funcționat o stație de sortare cu capacitatea de 18t/h, care a deținut act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, stație de sortare care ulterior și-a mărit capacitate la 70t/h, în urma retehnologizării. Noua stație de sortare deține acord de mediu, emis de APM Ilfov.

SC EcoRec SA deținea Acordul de Mediu 1981/18.12.2002, emis de Inspectoratul de Protecție a Mediului Județul Ilfov, pentru “Ecologizarea și extinderea ecologică a rampei de gunoi Ochiul Boului”, valabil pe toată durata punerii în aplicare a proiectului, precum și autorizația de construire nr. 434/29.11.2014, emisă de Primăria orașului Popești-Leordeni pentru lucrări de construire a celulei 2 din cadrul depozitului de deșeuri Glina. În 2017, comisari de mediu din Ilfov au aplicat sancțiune contravențională pentru lipsa actului de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, precum și măsura complementară de suspendare a activității, conform Legii 278/2013 art. 4, alin. 1, măsură contestată de reprezentanții societății în instanță. A urmat Hotărârea Tribunalului Ilfov nr. 650/2019/14.02.2019, prin care s-a decis suspendarea activității depozitului ecologic Glina, iar de la acea dată nu se mai desfășoară acolo activități de depozitare/sortare. În prezent, EcoRec SA deține o solicitare cu privire la depunerea documentației în vederea obținerii unei noi autorizații integrate de mediu, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, Autorizația Integrată de Mediu deținută anterior nemaiavând valabilitate.

Depozitul de la Vidra se conformează

În cazul depozitului ecologic Vidra, o investiţie privată a SC Eco Sud SA realizată în anul 2000, vorbim de o suprafaţă de 42 ha, care cuprinde aria de depozitare de circa 38,6 ha, împărţită în 8 compartimente/celule şi aria de servicii, de circa 3 ha. Compartimentele de depozitare prezintă o suprafaţă utilă medie orizontală în jur de 4,2 ha fiecare, fiind delimitate la exterior prin diguri perimetrale. Depozitul a fost autorizat în 2007, iar Autorizația Integrată de Mediu a fost revizuită în 03.08.2016, emisă de APM Ilfov și valabilă până pe 15.10.2017. Depozitul ecologic Vidra obține apoi, în 2018, Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 25/11.12.2018, eliberată de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului.

Precizăm aici că, în cursul verificărilor anterioare efectuate la depozitul EcoSud S.A., din analiza documentelor prezentate comisarilor de mediu, în special a Studiului de impact realizat de ICIM Bucureşti pentru obiectivul “Depozit ecologic de deșeuri municipale și asimilabile pentru municipiul București în anul 2000”, întocmit înaintea începerii execuţiei depozitului de deşeuri, studiu care a stat la baza documentației de avizare inițială a proiectului, la capitolul “Resurse apă” este precizat, pe baza buletinelor de analiză care au stat la baza întocmirii acestuia că, pentru indicatorii amoniu, azotiţi şi duritate concentraţiile totale depăşesc limitele admise pentru ”apă potabilă”. De asemenea, ”din analizele efectuate rezultă că substanţele organice oxidabile prezintă concentraţii ridicate, valorile CCO-Mn fiind cuprinse între 53 – 91mg/dm3 (valorile admise fiind de 10, excepţional 12)”, se mai arată în studiu. Concluzia acestuia este că apa din acviferul freatic în amplasamentul depozitului prezintă o poluare organică avansată, concretizată atât prin conţinutul ridicat de substanţe organice, cât şi prin valorile ­mari ale indicatorilor bacteriologici.

Pentru apa potabilă se recomandă acviferul de adâncime situat la adâncimi mai mari de 30 – 35 m!

În 2007, în urma controalelor efectuate asupra depozitului de deșeuri Vidra, a fost elaborat un “Studiu privind influența depozitului de deșeuri Vidra asupra apelor subterane din zonă” de către Univesitatea Ecologică din București, SC RM Conect SRL și SC Trident Management SRL, studiu care, ca urmare a depășirilor indicatorilor analizați față de limitele legale, precizează: “Datorită acestor depășiri, precum și a poluării microbiologice accentuate (…), apa subterană provenită din acviferul freatic nu poate fi utilizată direct ca sursă de apă potabilă. (…) Analiza distribuției spațiale a parametrilor scoate în evidența impactul redus asupra acviferului freatic al depozitului de deșeuri Vidra. (…) După cum a fost evidențiat și în cadrul studiului realizat în 1999, poluarea bacteriologică accentuată a acviferului freatic este anterioară construcției depozitului de deșeuri Vidra, probabil provine din nord, din zona Jilava. Adăugând la acest fapt lipsa unor corelații evidente ale distribuției spațiale a contaminării bacteriologice cu poziția depozitului Vidra, putem spune că funcționarea acestuia nu este responsabilă de poluarea microbiologică, ce pare a avea caracter difuz, din surse menajere specifice activității rurale (sunt posibile influențe ale activității de legumicultură, latrine, lipsă întreținere salubră a fântânilor și puțurilor)”.

Față de cele de mai sus, GNM-CJI a atenționat administrația publică locală privind calitatea defectuoasă a pânzei freatice în perimetrul limitrof depozitului de deșeuri Vidra, cu indicația de a lua măsuri în regim de urgență în ceea ce privește stadiul extinderii/funcționării rețelei de apă potabilă pe raza comunei Vidra. La data controlului efectuat în perioada 20-21.12.2018, S.C. EcoSud SA a pus la dispoziția echipei de control Autorizația Integrată de Mediu 25/11.12.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, valabilă pe toată perioada funcționării, cu condiția obținerii vizei anuale, emisă în baza OUG 152/2005, pct 5.4 – depozite de deșeuri care primesc mai mult de 10 t deșeuri/zi sau având capacitatea totală mai mare de 25.000 t deșeuri, cu excepția depozitelor de deșeuri inerte. În 2018, asupra obiectivului au fost efectuate 5 controale, soldate cu impunerea de măsuri, precum și cu aplicarea a 5 sancțiuni în cuantum de 200.000 lei, pentru fapte precum nerespectarea măsurilor impuse prin controalele anterioare, respectiv întreținerea sistemului de colectare levigat, asigurarea suprafeței minime de depozitare, neanunțarea în termen a incidentelor de mediu. În 2019, în perioada 02-08 aprilie 2019, comisarii de mediu ilfoveni au fost în control planificat la obiectiv, fiind efectuate verificări specifice, inclusiv respectarea fluxului deșeurilor în incinta depozitului, în conformitate cu planul de operare al depozitului stabilit prin autorizația integrată de mediu, precum și respectarea suprafeței active de depozitare a deșeurilor în celula activă, aceasta fiind de cca. 2.300-2.500 mp. S-a constatat că în interiorul celulei active nu sunt acumulări de cantități de ape pluviale amestecate cu levigat, iar cele 3 instalații de colectare și pompare levigat sunt funcționale. Iar stațiile de epurare funcționau la capacitate maximă. De asemenea, sistemul de ardere controlată a biogazului compus din două facle, una în funcțiune, una de rezervă, a fost găsit în regulă.