Ruxandra Ghiba, director OCPI Ilfov și Marius Cristian Ghincea, prefectul județului Ilfov

Așa cum v-am prezentat într-o ediție trecută a Jurnalului de Ilfov, la sediul Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov a avut loc, pe 23 mai, în prezența conducerii instituției, a reprezentanților unităților administrativ-teritoriale ilfovene și a prefectului județului, Marius Cristian Ghincea, o întâlnire informală asupra modului de funcționare a două aplicații electronice extrem de importante pentru administrarea datelor, gestionate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) – Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) și Registrul Agricol Național (RAN). Iar dacă despre RENNS v-am oferit deja informații detaliate, acum este rândul Registrului Agricol Național, document care, de la 1 ianuarie 2018, se întocmește și se ține „la zi”, în format electronic.

Articol apărut în nr. 355 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

registrul agricol

RAN gestionează conținutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, fiind implementat, dezvoltat și administrat de către ANCPI. Implementarea acestei aplicații aduce importante beneficii atât administrațiilor locale, persoanelor fizice, cât și agențiilor centrale de administrare (ANCPI, Ministerul Agriculturii, Agenția pentru Plăți în Agricultură, Institutul Național de Statistică, Agenția Națională pentru Zootehnie), reunind într-un sistem național informații privind: tipuri de ferme, terenuri proprietate privată, tipuri de clădiri sau de construcții, identificare de păduri, de terenuri arabile sau terenuri cultivate, număr de copaci, zone cu plantații de pomi fructiferi, mașini și echipamente pentru agricultură și exploatarea lemnului din păduri, producție de fructe la ferme, producție de struguri la ferme, producție de animale la ferme. Potrivit Legii 54/2017 pentru modificarea și completarea OG 28/2008 privind Registrul Agricol, în vigoare din luna aprilie, RAN constituie sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, al protecției social-edilitare-urbanistice, sanitar, școlar și altele asemenea; bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și păsărilor, în vederea vânzării în târguri și oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piață, privind starea materială pentru situații de protecție socială, pentru obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești și altele asemenea, dar și bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafețelor de teren și de evidență a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri – plăți directe, ajutoare naționale tranzitorii din domeniul vegetal și zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață, precum și alte forme de sprijin finanțate din fonduri europene și din bugetul national.

Obligați la termene

Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol sunt:

a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;

b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în Registrul Agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarații, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în Registrul Agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent.

Atât în cazul clădirilor, cât și al terenurilor, dacă se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafețele care corespund realității, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosință decât situația reală, în Registrul Agricol se înscrie categoria de folosință care corespunde realității, pe baza declarației depuse de persoana care are această obligație, potrivit acestei ordonanțe. În mod similar se procedează și în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din Registrul Agricol se face pe baza autorizației de desființare, emisă potrivit legii.

Centralizarea datelor pe comună, oraș, municipiu și sector al Capitalei se face în următoarele perioade:

a) până la 15 aprilie, pentru datele privind efectivele de animale în gospodării/unități cu personalitate juridică la începutul fiecărui an și evoluția efectivelor de animale pe întregul an precedent, producția animală obținută de gospodării/unități cu personalitate juridică pe anul precedent, precum și pentru datele privind clădirile noi și cele la care au fost efectuate lucrări care privesc modificarea obligațiilor fiscale locale, terenurile, mijloacele de transport, echipamentele, utilajele și instalațiile/agregatele pentru agricultură și silvicultură;

b) până la 30 iunie, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate și numărul pomilor pentru anul agricol.

În perioada de înscriere a datelor în Registrul Agricol se colectează informații prin sondaj de la gospodării și unități cu personalitate juridică cu privire la producția vegetală, animală, precum și cu privire la producția apicolă.

Atenție, amenzi!

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice:

a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor;

b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la fața locului situația reală, în vederea verificării concordanței dintre aceasta și datele din Registrul Agricol;

c) nedeclararea, la termenele și în forma stabilite de lege, a datelor care fac obiectul Registrului Agricol;

d) refuzul de a prezenta primarului informațiile.