Până la 70.000 de euro nerambursabili, pentru un proiect viabil în domeniul exploatațiilor agricole mici sau pentru activități economice neagricole

Grupul de Ințiativă Locală (GAL) Vlăsia Ilfov Nord-Est a organizat săptămâna trecută, la sediul Agromec Ștefănești, sesiunea de consultări publice privind lansarea a două dintre cele nouă măsuri cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL).

Articol apărut în nr. 385 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Concret, este vorba de măsurile 1 – Extinderea și modernizarea exploatațiilor agricole de dimensiuni mici și 5 – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice în domenii neagricole. Primele apelurile de selecție a proiectelor vor fi lansate, în cazul ambelor măsuri, pe 25 ianuarie 2018. Proiectele se pot depune (la punctul de lucru GAL Vlăsia NE, din str. Ștefănești 75, parter, com. Ștefăneștii de Jos, Ilfov, de luni până vineri, între orele 14.00-19.00) până pe 30 martie a.c. sau până la data la care valoarea proiectelor depuse depășește cu 150% alocarea financiară a apelului.

 

Extinderea și modernizarea exploatațiilor agricole de mici dimensiuni

Andrei Groșeanu, expert evaluare proiecte GAL Vlăsia, a vorbit despre măsurile lansate, alocarea financiară totală pentru ”extinderea și modernizarea exploatațiilor agricole de mici dimensiuni” fiind de 315.264 euro, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată – 70.000 euro/proiect. ”Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de maximum 90%, iar beneficiarii eligibili sunt – micro-întreprinderile şi întreprinderile agricole ­mici existente din teritoriul GAL-ului (în cazul de față, 6 unităţi administrativ teritoriale din zona de nord-est a Ilfovului – Dascălu, Gruiu, Moara Vlăsiei, Petrăchioaia, Ștefăneștii de Jos și Tunari); fermieri sau membrii unor gospodării agricole care dețin o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 4.000 euro S.O; întreprinderi sociale; cooperative, asociații sau grupuri de producători autorizați; persoane fizice autorizate.

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de investiţii corporale – active fizice şi circulante (clădiri, mijloace de transport, utilaje etc.); investiţii necorporale – active necorporale sub forma de fond de comerţ, brevete etc.; construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei; cheltuieli de marketing în limita a 5% din valoarea eligibilă, a proiectului; achiziţionarea, in­clusiv prin leasing de ma­şini/utilaje şi echipamente noi sau investiții în producerea și comercializarea produselor vinicole.

Aceeași alocare, pentru domenii neagricole

Pentru măsura 5, Andrei Groșeanu a vorbit despre o alocare financiară similară măsurii 1, de asemenea, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect fiind de 70.000 euro. În cadrul acestei măsuri, beneficiarii eligibili sunt: micro-întreprinderile şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-up-uri) din teritoriul GAL-ului; fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabilă în micro-întreprindere şi întreprindere mică; întreprinderile sociale; cooperativele; persoanele fizice autorizate. Cheltuieli eligibile pentru măsura 5 sunt: construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing, de utilaje, instalații și echipamente noi; investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; înființarea/modernizarea de firme cu profil non-agricol; construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de alimentație publică cu specific local sau care reînvie tradiții locale dacă aceasta este demonstrată în SF/DALI; investiții pentru activități meșteșugărești; investiții în activități specifice domeniului IT și comunicațiilor; cheltuieli cu mijloace de transport specializate (care contribuie în mod direct și nemijlocit la realizarea activităților pentru care se solicită finanțarea).

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Alexandru Groșeanu, expert în dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității și director executiv GAL Cociovaliștea (care acoperă zona de nord-vest a judeţului, cuprinzând 3 unităţi administrativ-teritoriale: Mogoşoaia, Corbeanca şi Periş), a făcut referire la ce înseamnă ”dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, scopul acesteia fiind acela de a încuraja comunităţile locale să dezvolte abordări integrate” de jos în sus”, în împrejurări în care este necesar să se răspundă provocărilor teritoriale şi locale care impun schimbări de natură structurală. Astfel, se va consolida capacitatea comunităţii şi va stimula inovarea (inclusiv inovarea socială), spiritul antreprenorial şi capacitatea de schimbare, prin încurajarea dezvoltării şi descoperirii potenţialului neexploatat din cadrul comunităţilor şi teritoriilor; se va promova proprietatea comunităţii prin creşterea gradului de participare în cadrul comunităţilor şi consolidarea sentimentului de implicare şi proprietate care poate spori eficienţa politicilor UE și se va asista guvernanţa pe mai multe niveluri prin asigurarea unei căi de participare deplină la conturarea punerii în aplicare a obiectivelor UE în toate domeniile pentru comunităţile locale.

”Strategiile de dezvoltare locală trebuie să fie coerente cu programele relevante ale fondurilor structurale și de investiții europene (ESI), în cadrul cărora primesc sprijin. Acestea ar trebui să definească zona şi populaţia care fac obiectul strategiei. Strategiile ar trebui să includă: analiza necesităților de dezvoltare și potențialul zonei; o analiză SWOT (a punctelor tari, a deficiențelor, a oportunităților și a pericolelor); descrierea obiectivelor – inclusiv identifi­carea indicatorilor măsurabili pentru realizări sau rezultate; un plan de acțiune care să demonstreze modul în care obiectivele sunt transpuse în acțiuni; proceduri de gestionare, monitorizare și, evident, un plan financiar. Acoperirea zonei şi a populaţiei în cadrul unei strategii locale date ar trebui să fie coerentă, ţintită şi să ofere o masă critică suficientă pentru punerea efectivă în aplicare a acesteia. Le revine grupurilor de acţiune locală responsabilitatea de a defini zonele și populaţia care vor face în realitate obiectul strategiilor. Acoperirea populaţiei ar trebui să fie de minimum 10.000 de persoane și, respectiv, de maximum 150.000 de persoane, în conformitate cu dispoziţiile pentru perioada 2007-2013 din cadrul programului LEADER”, a explicat Alexandru Groșeanu.