Administratorii terenurilor agricole ale statului pot cere finanţare de la ANCPI

Administratorii proprietăţilor aflate în domeniul public şi/sau privat al statului pot cere finanţare de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) în vederea înregistrării în cadastru a tuturor imobilelor, obligaţie apărută printr-o nouă lege publicată în 26 iulie 2018.

Articol apărut în nr. 414 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Suprafeţele terestre şi acvatice şi plajele din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Institutele de cercetare, Agenţia Domeniilor Statului (ADS), terenurile agricole din domeniul public sau privat al statului, situate în extravilan, imobilele care fac obiectul Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, toate trebuie inventariate cu finanţare de la ANCPI, potrivit noii legi 185/2018.

”În data de 26 iulie, a intrat în vigoare Legea nr. 185 de modificare a Legii Cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7, iar printre prevederile importante ale acestui act normativ, o menționăm pe cea conform căreia administratorii terenurilor agricole din domeniu, public sau privat al statului pot solicita fonduri de la ANCPI, pentru cadastrarea acestor terenuri prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Așadar, nu numai primăriile pot încheia contracte de cadastru sistematic, cum avem până în acest moment, ci și administratorii terenurilor agricole ale statului. Aceasta deoarece se pune accentul pe terenurile agricole, având în vedere acceași constrângere din 2020, când nu se vor mai primi subvenții de la APIA pentru terenurile agricole necadastrate. În aceste condiții, tocmai pentru accelerarea înregistrării cât mai rapide și a unei suprafețe mai mari din terenul agricol, s-a făcut și această modificare legislativă. Să sperăm că vor fi interesați administratorii acestor terenuri să își cadastreze pentru că bani sunt. Vor urma acceași procedură ca și în cazul primăriilor, dar așteptăm regulamentul și procedura de aplicare a articolelor noi pentru a cunoaște modul concret de lucru. Important este că avem baza legală și probabil că și procedura de lucru va fi definitivată cât mai curând”, ne-a declarat Ruxandra Ghiba, directorul  Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov.

Reamintim că în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară cu finanțare pe sectoare din fondurile ANCPI se desfășoară și în acest an lucrări de înregistrare sistematică, iar pentru ­fiecare UAT a fost alocată suma de 155.000 lei. Cu acești bani se pot realiza lucrări de înregistrare sistematică pentru aproximativ 2.500 de imobile în fiecare UAT. ”Deoarece dorim  să venim în întâmpinarea primarilor cu răspunsuri la toate întrebările legate de cadrul legislativ și procedura de desfășurare a acestor lucrări (termene, proceduri de lucru, etc), am inițiat întâlniri de lucru cu reprezentanții primăriilor și ai fermierilor. Precizam, de asemenea, că în conformitate cu art. 5 alin. 6 din procedura şi modalitatea de alocare a sumelor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale 819/2016 cu modificările și completărilor ulterioare, în situaţia în care UAT doreşte finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică, transmite către OCPI solicitarea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, precum şi contractul de finanţare semnat, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Termenul până la care UAT-urile pot solicita încheierea contractului de finanţare este de maximum 60 de zile de la primirea înştiinţării transmise de către OCPI fiecărei UAT din aria de competenţă teritorială. Deoarece OCPI Ilov a trimis către toate primăriile din județ, în data de 15.03.2018, adresa prin care înștiințam că pot solicita finanțarea conform legii, amintim că termenul final a fost 13.05.2018, până la care s-au mai putut solicita în acest an, banii pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate de ANCPI. Primăriile au obligația de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în maximum 60 zile de la semnarea prezentului contract cu persoane fizice/juridice autorizate. După expirarea acestor termene nu se mai pot încheia contracte de finanțare sau de prestări servicii pentru executarea de lucrări de înregistrare sistematică din fonduri ANCPI, iar contractele de finanțare pentru care nu s-au încheiat contracte de prestari servicii vor fi reziliate”, ne-au precizat oficialii OCPI Ilfov.

Aproape 20 de localități au încheiat contracte de prestări servicii

Potrivit datelor oferite de OCPI Ilfov, în anul 2018 au încheiat contracte de prestări servicii, următoarele localități: Bragadiru, Buftea, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Cornetu, Dascălu, Dărăști Ilfov, Domnești, Dobroești, Glina, Grădiștea, Jilava, Moara Vlăsiei, Periș, Petrăchioaia, Popești Leordeni.

În urma încheierii acestor contracte, se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică pentru un număr de 28.493 imobile pe o suprafață de 15.451,39 ha. Aceste contracte au ca termen de finalizare 31.10.2019. În anul 2017, au încheiat contracte de prestări servicii localitățile Berceni și Periș, iar în urma încheierii acestor contracte se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică pentru un număr de aproximativ 2.940 de imobile, pe o suprafață de 1.893,47 ha. Aceste contracte au ca termen de finalizare 06.07.2019. De asemenea, primăriile pot derula lucrări de înregistrare sistematică din fonduri proprii urmând a solicita cofinanțarea lucrărilor conform legii. În această situație este comuna Afumați, care a încheiat contracte de prestări servicii finanțate din fonduri proprii, pe sectoare cadastrale pentru aproximativ 1.000 de imobile.

În același timp, se derulează lucrări de înregistrare sistematică la nivelul întregului UAT Clin­ceni, Brănești, Măgurele, Mogoșoaia, Vidra, pentru un număr de 71.167 imobile însumând o suprafață de 19.123,24 ha. ”Menționăm că s-au terminat deja lucrările de înregistrare sistematică la nivelul întregului UAT pentru UAT 1 Decembrie, având un număr de 8.212 imobile, pe o suprafață de 1.703,80 ha, UAT Copăceni, având un număr de 4.428 de imobile pe o suprafață de 1.254 ha, iar în anul 2016 s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral pentru 4.197 imobile, pe o suprafață de 2686,16 ha”, potrivit datelor OCPI Ilfov.

În concluzie,  s-au încheiat lucrări de înregistrare sistematică la nivelul OCPI Ilfov pentru 16.837 imobile și există în desfășurare lucrări pentru 103.600 imobile. În total sunt finalizate sau există în desfășurare lucrări pe o suprafață de 42.112,06 ha. Acest lucru înseamnă că din 153.249 ha, suprafața totală a județului Ilfov va fi cadastrată prin PNCCF aproximativ 27.48 %.

Reamintim beneficiile Programului Național de Cadastru și Carte Funciară:

  • ÎNSCRIEREA GRATUITĂ a tuturor imobilelor în cartea funciară, conform situației reale din teren. Se va înscrie suprafața împrejmuită rezultată din măsurători, indiferent de suprafața din acte; Se va înscrie categoria de folosință conform realității din teren;
  • Dezbaterea GRATUITĂ a succesiunilor și eliberarea certificatelor de moștenitor;
  • Toate construcțiile existente se vor intabula CUM SE GĂSESC ÎN TEREN fară a fi nevoie de autorizație pentru construire, extindere, actualizare;
  •  Înregistrarea GRATUITĂ a imobilelor aflate în posesie fără acte;
  • Conform art. 15, al. 1 din legea 7/1996, “De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni și inscripţiuni, cărţile funciare și orice alte evidenţe de cadastru și publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral și noile cărţi funciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric. Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri și alte evidenţe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului și deschiderii noilor cărţi funciare își pierd valabilitatea.

”Buna colaborare între toți factorii implicați în derularea acestor contracte precum și prezența proprietarilor la punctul în care comisia de soluționare a cererilor de rectificare își desfășoară activitatea pe perioada afișării publice a documentelor tehnice ale cadastrului este foarte importantă pentru a obtine o lucrare corectă, în conformitate cu situația juridică la zi a actelor de proprietate”, a subliniat Ruxandra Ghiba.