La Otopeni dezvoltarea locală a fost impulsionată de menținerea nivelului taxelor și impozitelor constante și încurajarea investițiilor în industria ușoară și servicii în detrimentul dezvoltării sectorului imobiliar. Acestea au fost dublate de alocarea de fonduri semnificative pentru educație, cultură și sport. Nu a fost neglijată nici colabo-rarea cu Biserica Ortodoxă și debirocratizarea activității consiliului local.
În vederea unei dinamizări și a unei dezvoltări așa cum a fost aprobată prin Planul strategic de Dezvoltare Durabilă a Orașului Otopeni (2009 – 2029) a fost necesa-ră o atragere de resurse financiare suplimentare extrabugetare în prima etapă (resurse financiare din domeniul privat), ulterior, cheltuielile de capital efectuate urmând a fi acoperite de noile resurse bugetare create prin investițiile private ce se vor realiza având la bază infrastructura urbană și administrativă creată. Astfel, Otopeni, dato-rită investițiilor făcute aici, a poziționării sale și a echilibrului cu care a fost administrat în toți acești ani, a devenit localitatea cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor din România, potrivit măsurătorilor făcute în anii precedenți. Una din investițiile publice locale importante ale ultimilor ani o reprezintă finalizarea stației de epurare a apelor uzate de la Otopeni, în anul 2010. Este prima stație de epurare nou realizată în ultimii 20 de ani în județul Ilfov și cea mai modernă din județ.
„Prin noi înșine”
Orașul Otopeni este o comunitate locală care s-a dezvoltat pe baza propriilor sale resurse și independent de București arătând în acești ani im­portanța initiațivei in-dividuale alături de principiile descentralizării și autonomiei locale, fiind un model de urmat pentru localitățile din județ. Astfel, în decursul anului 2011 s-a realizat licitația internațională pentru fi­nanțarea, proiectarea și executarea infrastructurii de bază în orașul Otopeni (54 km de infrastructură rutieră și edilitară completă – apă, canaliza-re menajeră și pluvială, rețea de hidranți, 4 stații de epurare, 4 stații de pompare și tratare a apei – iluminat public cu led-uri, infrastructură pentru telecomunicații). În prezent este realizat și recepționat proiectul de execuție pentru etapa a I-a a investiției, urmând ca din luna mai să se accelereze lucrările pentru cartierul Ferme.