Cea mai recentă reuniune a Colegiului Prefectural Ilfov a avut ca punct pe Ordinea de zi și informarea privind creșterea calității actului medical și a îngrijirilor furnizate de unitățile sanitare cu paturi din județul Ilfov, unele aspecte medicale, contractarea serviciilor medicale și reducerea birocrației în sistemul de asigurări sociale de sănătate prin utilizarea la maxim a infrastructurii informatice.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 710, ediția print

 

Directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Ilfov, Aurelia Isărescu, a menționat că, la 1 iunie 2024, CAS Ilfov avea încheiate cu furnizorii de servicii medicale / medicamente cu și fară contribuție personală / dispozitive medicale în ambulatoriu, inclusiv pentru programe naționale de sănătate un număr de 432 contracte astfel: medicină primară – 152, ambulatoriul de specialitate clinic – 83, ambulatoriul de specialitate paraclinic – 14, ambulatoriul de specialitate de recuperare – 12, asistenţa medicală stomatologică – 22, îngrijiri la domiciliu – 8, asistenţă medicală spitalicească – 7, furnizori de medicamente (farmacii) – 59, furnizori de dispozitive medicale – 73 și pentru furnizare transport sanitar neasistat – 2.

Iar cele 6 programe naționale de sănătate derulate de CAS Ilfov în anul 2024 s-au desfăşurat ca urmare a contractelor încheiate cu 3 furnizori de asistenţă medicală spitalicească și 52 furnizori de medicamente. Astfel – Programul Național (PN) de diabet zaharat (determinarea hemoglobinei glicozilate) se desfaşoară în cadrul contractelor încheiate cu 52 furnizori de medicamente; PN pentru transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană se desfăşoară ca urmare a contractelor încheiate cu 52 de furnizori de medicamente; PN de oncologie se desfăşoară ca urmare a contractelor încheiate cu 3 furnizori de asistenţă medicală spitalicească și 52 farmacii; PN de tratament pentru boli rare se desfăşoară ca urmare a contractelor încheiate cu 52 de furnizori de medicamente; PN de tratament al hemofiliei și talasemiei se desfăşoară ca urmare a contractelor încheiate cu 52 de furnizori de medicamente și PN de sănătate mintală – subprogramul național de servicii conexe acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist ca urmare a contractului încheiat cu un furnizor de servicii.

Pentru o stare de sănătate îmbunătățită

Potrivit Aureliei Isărescu, principala preocupare a unităților sanitare cu paturi din județul Ilfov este satisfacerea cerințelor pacienților, iar serviciile medicale prestate vin în întâmpinarea nevoilor lor și sunt menite să le îmbunătățească starea de sănătate. Pentru aceasta s-a avut și se are în vedere: dezvoltarea activității conform nevoilor de sănătate ale populației din județul Ilfov și zonele limitrofe; asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului; asigurarea nediscriminatorie a accesului pacientului la serviciile de sănătate, conform nevoilor acestuia, în limita misiunii și a resurselor spitalului; respectarea demnităţii umane, a principiilor eticii şi deontologiei medicale și a grijii faţă de sănătatea pacientului; orientarea managementului organizațional, pe baze clinice, pentru susținerea asistenței medicale centrate pe pacient; promovarea eficacităţii şi eficienţei prin dezvoltarea conceptului de evaluarea a practicii profesionale prin audit clinic și prin optimizarea procesului decizional; asigurarea continuității asistenței medicale, prin asigurarea resurselor necesare, și după externare prin colaborarea cu medicii de familie și medicii specialiști din ambulator.

Un exemplu al îmbunătățirii calității serviciilor medicale este Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, care în 2023 a implementat proiectul „PNRR/2022/C12/MS/I2.4 – I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” prin care a fost dotat laboratorul de microbiologie cu următoarele echipamente: aparat hemocultură Bact/ALERT 120, analizor biofire film ARRAY PCR, sistem point of care – pentru diagnostic molecular, sistem de biologie moleculară cu paneluri multiplex system – PCR, analizor automat de identificare automată prin metoda ­Maldi-tof, analizor automat POC biomarkeri, agitator magnetic, agitator pentru plăcuțe teste latex, cu viteză variabilă, sistem de monitorizare temperatură și umiditate în încăperi.

Totodată a fost depus proiectul “Creșterea performanței medicale și administrative prin digitalizarea activității la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov “, în cadrul Investiției specifice I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, Pilonului II: Transformare digitală – Componenta 7: Transformare digitală, Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății 2735/2022 în vederea dezvoltării unui sistem informatic eficient atât pentru sistemul medical, cât și pentru actul medical ce va asigura pacienților facilități la serviciile de sănătate.

Serviciile digitalizate din sectorul medical pot oferi un prognostic îmbunătățit pacienților și pot contribui la sustenabilitatea sistemelor de sănătate, dacă sunt proiectate și implementate corect.

O calitate mai bună a vieții comunității deservite de Spitalul din Buftea

La Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, clasificat gradul V potrivit prevederilor Ordinului 914/2012, ierarhizat 1B în baza OMS 427/2017, acreditat II de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate prin certificat seria ANMCS nr. 2-121, avem spital de monospecialitate, cu structură complexă de specialități în ambulatoriul integrat și spitalizare de zi, dotat cu aparatură medicală pentru fiecare specialitate și personal înalt calificat. Situat la limita de județ, are accesibilitate pentru teritoriile existente pe o rază de circa 40 km, cu o populație de aproximativ 100.000 de locuitori.

Misiunea spitalului este de îmbunătățire considerabilă a stării de sănătate a comunității pe care o deservește. În parteneriat cu medicii, angajații, voluntarii și pacienții și în colaborare cu alte instituții, resursele sunt focalizate pentru realizarea programelor de care unitatea este responsabilă etic, social și financiar. Viziunea spitalului este cu totul dedicată problemelor legate de starea de sănătate și de calitatea vieții comunității pe care o deservește, prin calitatea deosebită a actului medical, prin tratament efectuat cu eficiență și profesionalism.

Având în vedere necesitatea asigurării accesului neîntrerupt și nediscriminatoriu al asiguraților arondați Spitalului de ­Obstetrică-Ginecologie Buftea la serviciile spitalului, inclusiv a celor cu impact major asupra stării de sănătate, în urma analizei privind dezvoltarea activității în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației, cât și creșterea calității vieții, prin îmbunătățirea siguranței actului medical, unitatea a modificat structura organizatorică și funcțională în anul 2024 așa cum a fost ea aprobată prin HCJ 114/27.04.2023, astfel:

Spitalizare continuă cu 70 de paturi organizată într-o secție și 6 compartimente:

  • Secție Obstetrică-Ginecologie cu compartiment de medicină materno-fetală și compartiment de oncologie ginecologică;
  • Compartiment de chirurgie generală;
  • Compartiment de neonatologie;
  • Compartiment de ­Anes­te­zie și Terapie Intensivă;
  • Compartiment de urologie.

Spitalizare de zi cu 15 paturi;

Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;

Cabinet oncologie medicală;

Ambulatoriu integrat cu 14 cabinete în specialitățile: medicină internă, pediatrie, obstetrică-ginecologie, urologie, chirurgie generală, ortopedie și traumatologie, cardiologie, neurologie, R.B.M.F., endocrinologie, gastroenterologie;

Laborator de analize medicale, Laborator de radiologie și imagistică medicală, inclusiv C.T., Serviciul de anatomie patologică și Laboratorul de endoscopie digestivă;

C.P.I.A.A.M, compartiment de evaluare și statistică medicală, compartiment de management al calității, bloc operator, U.T.S., farmacie cu circuit închis, sterilizare, cameră de gardă și aparat funcțional.

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea a încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești (spitalizare continuă, spitalizare de zi); furnizare servicii medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, inclusiv act adițional paraclinice-ecografii; furnizare servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice (analize laborator, radiologie, imagistică-CT); furnizare servicii medicale în asistența medicală pentru specialitatea medicină fizică și reabilitare (pentru unitățile sanitare ambulatorii de medicină fizică și reabilitare); contract de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice în cadrul unor programe naționale de sănătate curative; pentru finanțarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naționale de sănătate curative în anii 2023-2024.

Peste 4.000 de bolnavi spitalizați, anul trecut, la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, la spitalul din Buftea au fost spitalizați 4.042 bolnavi, din care 2.501 din mediul rural, cu un număr de 15.677 zile de internare. Bolnavii internați în spitalizare de zi /continuă au beneficiat de medicamente în valoare de 4.560.017 lei (fiind incluse și medicamentele oncologice contractate pe Programul Național de Sănătate). Prin Compartimentul SZ s-au internat 19.530 pacienți din care 9.792 din mediul rural. S-au acordat consultații și servicii medicale în ambulatoriul integrat spitalului în număr de 60.421 din care 26.962 pentru pacienți din mediul rural și au fost 14.053 prezentări ale pacienților în camera de gardă, din care 9.037 din mediul rural.

Întrucât activitatea predominantă a spitalului este axată pe îngrijirea femeii gravide, managementul spitalului, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov – lider, au depus, până la sfârșitul anului 2023, și au obținut aprobarea, trei proiecte pentru obținerea finanțării prin PNNR pentru a accesa fonduri europene pentru o dotare performantă. Spre exemplu, proiectul ”Construire, dotare și amenajare a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea și desființare construcții existente (C1 – C15), relocarea stației de oxigen și relocarea gospodăriei de apă” sau proiectul pentru ”Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești prin dotarea cu echipamente a unității de asistență medicală ambulatoriu din cadrul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea”, cu o valoare de 12.017.587 lei, pentru care s-a fundamentat necesitatea dotării cu aparatură medicală, dar și creșterea numărului de specialități din ambulatoriul integrat, prin înființarea a două noi cabinete în specialitatea neonatologie și A.T.I.