Dificultăți mari în întreținerea canalelor de desecare

În cadrul celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov, Paul Dobre, directorul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Ilfov, din cadrul Agenţiei Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, a făcut o informare privind stadiul lucrărilor realizate în 2019, în activitatea de îmbunătățiri funciare din județ.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 471

Iar această activitate de îmbunătățiri funciare se referă la exploatarea, întreţinerea și repararea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică; executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajare cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică; propuneri de scoatere din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică și valorificarea materialelor rezultate; redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare; realizarea de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente și execuţia de noi amenajări; realizarea și asigurarea funcţionării sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză și avertizare privind efectele economice și ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare; asigurarea alimentării cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole și industriale, prin amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa, în condiţiile legii sau prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii și alte persoane fizice și juridice.

Acesta fiind contextul, Dobre a făcut referiri la suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare în Ilfov – irigații pe 49.560 ha și desecare – pe 58.555 ha.

În activitatea de irigații, în urma aplicării Legii fondului funciar, terenurile deținute de fostele CAP-uri și IAS-uri au fost fărâmițate în suprafețe mici, pentru punerea în posesie a proprietarilor de drept. ”Proprietarii de terenuri nu s-au constituit în asociații și nu au mai solicitat apă pentru udarea culturilor!”, a precizat Dobre, care a explicat că în 2018 s-au încheiat două contracte sezoniere pentru livrarea apei pentru irigații cu 2 societăți agricole, pe o suprafață totală de 660 ha. ”Nu s-a irigat, însă, sau făcut probe de pompare a apei în vederea depistării eventualelor defecțiuni și remedierea acestora”, a spus Dobre. Apoi, tot anul trecut, la solicitarea fermierilor, ANIF a executat prin programul de întreținere și reparații lucrări de curățire a canalelor de irigații, pe o lungime de 26 km.

În acest an s-a încheiat un singur contract sezonier pentru irigarea a 181 ha de teren cultivat cu porumb și grâu 21ha.

Se deversează ilegal

Pentru partea de activitate de desecare, directorul filialei ilfovene a ANIF a explicat că desecarea și evacuarea apei în exces din zonele depresionare și crovuri de pe terenurile cu aport freatic (Lacul Morii, Valea Dâmboviței), cât și cele provenite din precipitaţii (ploi și topirea zăpezilor) se realizează printr-o reţea de canale de desecare care au un rol important și în combaterea pericolului de inundaţii. Totodată, ca urmare a extinderii intravilanului și construirii spaţiilor de locuit și economice fără a exista însă o infrastructură adecvată de evacuare a apelor, în speţă canalizare pentru ape pluviale, uzate menajere/industriale-convențional curate, ANIF – Ilfov preia aceste ape provenite de la diverși beneficiari în reţeaua de canale de desecare. ANIF – Ilfov emite avize de evacuare ape convenţional curate și pluviale și încheie contracte de prestări servicii în care sunt prevăzute anumite condiţii, astfel încât apele evacuate să fie convențional curate, respectând întocmai legislația. Cu toate acestea, problema deversărilor ilegale (mai ales vidanje) persistă în Ilfov, motiv pentru care ANIF – Ilfov urmărește permanent pe traseul canalelor de desecare eventualele guri de evacuare pe care nu le are în evidență și ia măsuri pentru intrarea în legalitate a deținătorilor acestora.

Dificultăți în asigurarea lucrărilor necesare în vederea funcţionării amenajărilor de desecare

Prin funcționarea continuă a canalelor de desecare și a stațiilor de pompare se preîntâmpină apariția fenomenului de băltire a apei pe teren și inundarea acestora. Iar întreținerea și exploatarea canalelor de desecare se efectuează după regulamente specifice domeniului de îmbunătățiri funciare. Însă, așa cum arătam anterior, în contextul extinderii intravilanului localităților și a construirii de locuințe, obiective sociale și economice, activitatea de exploatare, întreținere și reparații a infrastructurii de îmbunătățiri funciare întâmpină dificultăți, pentru că nu se respectă zonele de protecție a canalelor (prevăzute prin lege) și se amplasează construcţii de interes public și/sau privat în interiorul acestora (străzi, rețele de alimentare cu apă, rețele de gaze, reţele electrice aeriene și împrejmuiri). Se depozitează în aceste zone deșeurile provenite din gospodăriile limitrofe; se deversează abuziv, cum, de asemenea, precizam anterior, ape menajere în canalele de desecare.

La toate acestea se adaugă și unele dificultăți financiare generate de creșterea costurilor necesare efectuării lucrărilor – care se efectuează preponderent manual, dar și de faptul că accesul utilajelor terasiere fiind limitat sau imposibil în unele zone, costul lucrărilor înregistrează o creștere semnificativă (încărcarea directă în mijloacele de transport a deponiilor și transportul acestora la o groapă de gunoi autorizată).

Măsuri necesare

Pentru eliminarea acestor neajunsuri și prevenirea apariţiei altora, ANIF – Ilfov a stabilit o serie de măsuri cu efect imediat și cu perspectivă, cum ar fi:

– solicitarea aprobării de lucrări de întreținere și reparații, cu terţi prestatori pentru lucrări prioritare, în vederea funcţionării la parametrii proiectaţi a amenajărilor de desecare;

– participarea la acţiunile comune inițiate de primării, ”Apele Române” – Serviciul de Gospodărire a Apelor Ilfov – București, Garda Națională de Mediu, Cosiliul Județean Ilfov, în vederea depistării și sancţionării agenţilor economici care nu respectă normele de protecţie a mediului;

– intervenții prin efort propriu, cu mijloace manuale, pentru igienizarea canalelor (strângerea PET-urilor, resturilor de vegetaţie ierboasă și lemnoasă);

– resposabilizarea locuitorilor prin acţiuni comune cu primăriile în vederea respectării spiritului civic de menținere a curățeniei, pentru o comunitate nepoluată/verde, incluzând și canalele de desecare.