Cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în luna decembrie şi în trimestrul al IV-lea al anului 2020 au termen de depunere 29 ianuarie inclusiv, potrivit unui comunicat al APIA.

Fermierii trebuie fie să depună cererile la acel sediu judeţean sau municipal al APIA unde a fost depusă cererea iniţială anuală, fie să le transmită prin mijloace electronice (poşta electronică, fax etc.), se menţionează în comunicat.

Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor, trebuie să fie însoţită de următoarele documente: memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ; lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art.7 alin.(2) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ.

De asemenea, trebuie depuse facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată; copii certificate conform cu originalul de către solicitant; copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată.

E eligibilă și adeverința eliberată de la primărie

Potrivit APIA, în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, este eligibilă şi adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta. Nu în ultimul rând, este nevoie de documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz şi dovada contului bancar activ, dacă este cazul.

De asemenea, cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, trebuie să fie însoţită de o serie de documente similare.

Pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor, asociaţiile pot opera facturile aferente serviciilor prestate la adresa http://213.177.4.194:953/.

Documentele postate/transmise trebuie să poarte sintagma „conform cu originalul”, însuşită prin semnătura fermierului şi vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicaţiile electronice de gestionare a ajutorului de stat şi la efectuarea verificărilor administrative ulterioare, se precizează în comunicatul APIA.

Articol apărut în ediţia print a Jurnalul de Ilfovv, nr.531