APIA a publicat un ghid privitor la modul în care se face transferul unei exploatații agricole. Potrivit prevederilor legale, transferul unei exploatații înseamnă „vânzarea sau arendarea, sau orice alt tip de tranzacție similară care are drept obiect unitățile de producție în cauză”. Dacă o exploatație este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de plată și înainte să fi fost îndeplinite toate condițiile de acordare a plății, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploatația transferată, ci doar cesionarului. Acesta trebuie să respecte o serie de condiții, după cum urmează:

● În termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploatație, cesionarul notifică APIA asupra transferului și solicită plata ajutorului și/sau a sprijinului; ● Cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de exploatație. După ce se constată îndeplinirea tuturor condițiilor pentru acordarea ajutorului și/sau a sprijinului în ceea ce privește exploatația transferată: ● toate drepturile și obligațiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent și APIA generat de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului; ● toate acțiunile necesare pentru acordarea ajutorului și/sau a sprijinului și toate declarațiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii; ● exploatația transferată este considerată o exploatație separată pe durata anului de cerere în cauză.

 

Fermierii – înscriși în RUI

Transferul de exploatație se realizează pentru întreaga exploatație între doi fermieri înscriși în Registrul Unic de Identificare (RUI), în perioada stabilită în art. 28 alin. (1) din OUG nr. 3/2015. În cazul în care cesionarul nu este înscris în RUI, acesta completează un formular de înscriere, pus la dispoziție de APIA și primește în baza de date un ID. Dacă cesionarul are cerere unică de plată depusă, aceasta se constituie în cerere de înscriere în RUI. Transferul se poate realiza oricând, până la momentul emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele fermierului care transferă exploatația agricolă.

 

Fermierul care preia exploatația agricolă depune la centrul local/sucursala județeană unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploatația agricolă – Cererea pentru transfer de exploatație/schimbarea formei de organizare, pusă la dispoziție de către APIA, însoțită de documentele care au stat la baza transferului: contract de vânzare-cumpărare/ arendă /închiriere /concesionare/ donație/ comodat sau altele asemenea și dovada contului bancar activ deschis la o unitate bancară de pe teritoriul României. Formularul de transfer de exploatație este completat, semnat, ștampilat de către cei doi beneficiari și datat. Pe copia documentelor, cesionarul va înscrie „conform cu originalul” și va semna. Terenul/animalele care face/fac obiectul unui contract de arendă/ închiriere/ concesiune/ comodat nu poate/pot fi transferat/e unui alt utilizator, în acest caz transferul reprezentând subarendare/subconcesionare/subînchiriere, operațiune juridică interzisă de prevederile legale.