Revenire la organizarea administraţiilor financiare la nivel judeţean.  Cele opt direcţii generale regionale ale finanţelor publice se desfiinţează

Camera Deputaţilor a adoptat, în ședinţa din 27 februarie a.c., proiectul referitor la reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), care prevede că vor fi desfiinţate cele opt direcţii regionale și vor fi înfiinţate la nivelul judeţelor, precum și trecerea structurii vamale din cadrul ANAF la Ministerul de Finanţe. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reorganizarea ANAF în sensul revenirii la modul de organizare a administraţiilor financiare la nivel judeţean. Astfel, în subordinea Agenţiei se înfiinţează direcţiile finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului București, cu sediul în municipiile reședinţă de judeţ, respectiv municipiul București, instituţii publice cu personalitate juridică. Cele opt direcţii generale regionale ale finanţelor publice se desfiinţează și devin, prin divizare, direcţii ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului București. Atribuţiile direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, cu excepţia celor ale direcţiilor regionale vamale, precum și ale birourilor vamale de interior și de frontieră, se preiau de către direcţiile finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului București, potrivit ariei teritoriale de competenţă.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 433

”Un an 2019 tumultos pentru Fisc, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul ANAF”, a explicat Virginia Velican, șef Administrație Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, în cadrul Colegiului Prefectural al județului, reuniune care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. În acest context, Velican a amintit și că, de la 1 noiembrie 2018, competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii (1.901 contribuabili mijlocii și 847 sedii secundare, în cazul Ilfovului) a revenit la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov (AJFP Ilfov). Așadar, vorbim de un număr total de contribuabili administraţi de Fiscul ilfovean de 176.617, din care: persoane juridice – 57.503 (activi 43.847, inactivi fiscal 13.656) și persoane fizice – 119.114. Un număr de sedii secundare care au obligaţii declarative și de plată, potrivit legii, aflate în administrare, de 4.500; 5.154 persoane fizice care desfășoară activităţi economice în mod independent; 1.573 persoane fizice care exercită profesii libere; 95 asociaţii familiale; 112.292 – alţi plătitori de impozite și taxe; 96.572 contribuabili cu creanţe în colectare; 84.836 contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal în lună, din care: 9.273 plătitori de impozit pe profit, 14.997 contribuabili plătitori înregistraţi în scopuri de TVA, 22.725 plătitori de impozit pe venit din salarii și 37.841 alţi plătitori.

Realizarea indicatorilor de performanță

În 2018, totalul veniturilor colectate pe cele patru bugete administrate de AJFP Ilfov a însumat 2.711,50 mil. lei, față de 1.714,88 mil. lei în 2017, ceea ce reprezintă, prin urmare, o creștere de 58,12%, datorată migrării contribuabililor mijlocii de la Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice București la agenția ilfoveană, din 1 noiembrie 2018, așa cum arătam anterior. Creșterea cea mai importantă, de 78,28%, faţă de încasările anului 2017, a fost înregistrată la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, la bugetul asigurărilor sociale de stat a fost o creștere de 75,04%, la bugetul de stat a fost o creștere de 45,88%, iar la bugetul asigurărilor pentru șomaj s-a înregistrat o creștere de 39,03%.

Pentru principalii indicatori de performanţă specifici datele indică:

un grad de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete): 98,70%;

diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele anului precedent de raportare, pentru persoane juridice: 632.792.959,00 lei (grad îndeplinire 195,19%);

diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele anului precedent de raportare, pentru persoane fizice: 101.863.519,00 lei (îndeplinire 103,93%);

un grad de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric), inclusiv plăţi parţiale: de 74,33%;

un grad de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite: de 94,03%;

inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice: 7,85;

inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice: 3,75;

sume stabilite suplimentar, pe un inspector, urmare, inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice: 9.132.210 lei;

sume stabilite suplimentar, pe inspector, urmare a inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice: 6.448.985 lei;

ponderea impozitelor, taxelor și contribuţiilor, pentru care s-a modificat baza de impunere în total impozite, taxe și contribuţii verificate la contribuabili persoane juridice: 43,78%;

diminuarea pierderii fiscale pe o inspecţie, urmare a inspecţiilor fiscale efectuate la contribuabilii persoane juridice care înregistrează pierdere fiscală: 1.508.048,44 lei;

procent din solicitările în format hârtie, soluţionate în maximum 25 zile: 27,38%;

procent din e-mail-uri, soluţionate în maximum 20 zile: 105,60%.

Iar în cazul indicatorilor de performanţă strategici:

rata sumelor eșa­lonate la plată în total sume aflate în executare silită: 5,45%;

sume colectate în urma desfășurării activităţilor ANAF cu implicaţii în colectare (inspecţie fiscală, executare silită etc.) pentru persoanele fizice: 793.107 lei;

sume colectate în urma desfășurării activităţilor ANAF cu implicaţii în colectare (inspecţie fiscală, executare silită etc.) pentru persoanele juridice: 1.268.670 lei;

gradul de soluţionare în termen a deconturilor negative de TVA cu opţiune de rambursare (numeric): 44,26%;

gradul de soluţionare în termen a deconturilor negative de TVA cu opţiune de rambursare (valoric): 60,76%;

gradul de depunere electronică  a declaraţiilor fiscale: 97,70%;

ponderea anuală a arieratelor fiscale totale în venituri fiscale colectate în an: 328,55%;

ponderea anuală a arieratelor recuperabile în total venituri colectate în anul fiscal: 61,84%;

rata de colectare a arieratelor: 21,71%;

reducerea numărului de DNOR-uri transmise pentru soluţionarea cu control anticipat: 29,66%;

ponderea sumelor aferente actelor contestate admise sau desfiinţate în totalul sumelor stabilite suplimentar la contribuabili persoane juridice: 0,62%, iar la contribuabili persoane fizice: 4,56%;

sume stabilite suplimentar urmare inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice: 246.569.683 lei, iar la contribuabili persoane fizice: 51.591.881 lei.

Colectarea creanţelor fiscale

În activitatea de recuperare a creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea modalităţilor de executare silită, la nivelul AJFP Ilfov s-au comunicat, anul trecut, 103.602 titluri executorii, din care: 83.187 pentru persoane juridice și 20.415 pentru persoane fizice. Sumele realizate la bugetul general consolidat din executarea silită a contribuabililor persoane fizice și juridice au fost de 220,11 mil. lei. Prin somații s-au recuperat 84,08 mil. lei; popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare: 127,76 mil. lei; popriri pe venituri (la terţi): 5,92 mil. lei; valorificări sechestre bunuri mobile: 0,17 mil. lei; valorificări sechestre bunuri imobile: 2,18 mil. lei. S-au organizat 105 licitaţii pentru valorificarea bunurilor mobile și imobile sechestrate; s-au emis 81 decizii pentru 215,81 mil. lei pentru atragerea răspunderii solidare, pentru 120 de debitori s-a deschis procedura de insolvenţă și s-au emis 80 de avize pentru înscrierea creanţelor fiscale în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

”Anul 2018 a adus modificări semnificative în mecanismul fiscal de impozitare și declarare a veniturilor obţinute de către persoanele fizice. Astfel, prin noul formular «Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice» au fost comasate șapte formulare într-o singură declarație. (…) În 2018, Declarația s-a depus de către persoanele fizice care au avut obligaţia: declarării veniturilor realizate din România sau/și din străinătate în 2017; declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în 2018; declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale și, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018. Persoanele fără venit sunt considerate asigurate în sistemul de sănătate publică dacă au completat și depus declaraţia până la împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii acesteia. Până la termenul de plată – 15 martie 2019, contribuabilul poate efectua plăţi oricând și în orice cuantum, având în vedere obligaţiile estimate”, a explicat Virginia Velican.

Inspecția fiscală

Activitatea de Inspecţie fiscală din cadrul AJFP Ilfov a avut un efectiv mediu de 27 de inspectori pentru persoanele juridice și 8 inspectori pentru persoanele fizice.

În 2018 au fost realizate 350 acţiuni de control fiscal la 339 contribuabili persoane juridice din Ilfov, iar valoarea totală a veniturilor suplimentare atrase la bugetul general consolidat, stabilită ca urmare a acestor acțiuni, a fost de 248.846.477 lei. S-au înaintat organelor de urmărire penală 14 sesizări în vederea continuării cercetărilor, prejudiciile totale estimate din evaziune fiscală fiind de 51.423.832 lei. S-au întocmit referate de înscriere în Lista contribuabililor inactivi pentru 5 societăţi comerciale și s-au emis 8 decizii de instituire a măsurilor asiguratorii pentru sume estimate la 5.064.430 lei.

În 2018 s-au realizat 196 inspecţii fiscale pentru soluţionarea deconturilor negative cu opţiune de rambursare, TVA respinsă la rambursare fiind de 13.759.511 lei. De asemenea, au fost efectuate 88 de controale inopinate la contribuabilii care înregistrează neconcordanţe între impozitul pe profit înscris și declarat în situaţiile financiare anuale și declaraţia privind impozitul pe profit (D101), la contribuabilii care au evidenţiat în formularul D101 profit impozabil, fără a declara impozit pe profit, sau la contribuabili cuprinși în listele contribuabililor cu risc fiscal ridicat, fiind emise dispoziţii de măsuri asiguratorii în valoare de 5.378.791 lei.

În ceea ce privește inspecția fiscală la persoane fizice, anul trecut au fost derulate 67 de acţiuni de control, din care 30 de inspecţii finalizate cu rapoarte de inspecţie fiscală și decizii de impunere. Valoarea sumelor suplimentare stabilite ca urmare a acţiunilor desfășurate a fost de 51.591.881 lei. S-au realizat 9 inspecţii fiscale pentru soluţionarea deconturilor negative cu opţiune de rambursare, TVA respinsă la rambursare fiind de 2.899.538 lei.