În cadrul celei mai recente ședințe ordinare a Consiliului Județean Ilfov (CJI) au fost aprobate proiectele de hotărâri – privind rectificarea bugetului local al județului pe anul 2018, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, privind contul de execuție al bugetului local pentru trimestrul II 2018 și proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJI 74/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 414, ediția print

În continuare, consilierii județeni au votat părțile I și II-a ale proiectului de hotărâre privind aprobarea proiec­tului ”Introducerea unui sistem de management al calității, performant și transparent în cadrul UAT – județul Ilfov”, fi­nanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – cererea de proiecte CP6/2017 – ”Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”, precum și cheltuielile aferente proiectului. Valoarea totală a proiectului este de 571.860,45 lei, din care suma nerambursabilă este 560.423,24 lei. Așadar, cofinanțarea este 11.437,21 lei și se asigură de la bugetul local al județului.

”Energie curată pentru o viață mai bună în comunitate” – viziunea strategiei

”Strategia județului Ilfov în domeniul energiei 2018-2025” a fost aprobată cu unanimitate de voturi, documentul fundamentând un plan concret de acțiuni care să ducă la reducerea consumurilor de energie și la investiții în sisteme de energie regenerabilă în județ și care să ofere o imagine cât mai fidelă a situației prezente a sectorului energie din Ilfov, precum și a factorilor interni și externi care îl influențează.

Și, tot legat de energie – mai precis de ”efi­ciență energetică”, următoarele două proiec­te de hotărâri adopta­te au avut legătură cu: 1.) documentația tehnico-economică, Do­cu­men­­tația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Îm­bunătățirea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea” și 2.) cu participarea UAT – județul Ilfov, în parteneriat cu Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, în proiectul ”Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea”, în cadrul POR 2014-2020.

Devize actualizate, pentru poduri

Au mai primit vot favorabil modificările anexelor HCJI 152, 153, 155 și 156/2016 (ca urmare a actualizării, în iunie 2018, a devizelor generale) privind aprobarea documentației tehnico-economice și a DALI pentru obiectivele de investiții ”Pod pe DJ 101B, km. 39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”, valoare totală a proiectului – 6.127,65 mii lei, ”Pod pe DJ 101C, km. 18+860, peste râul Căldărușani, comuna Gruiu, sat Lipia”, valoare totală a proiectului – 2.321,18 mii lei, ”Pod pe DJ 101B, km. 8+167, peste Lacul Snagov, în comuna Periș”, valoare totală a proiectului – 1.482,21 mii lei și ”Pod pe DJ 101C, peste Valea Vlăsiei, în comuna Gruiu”, valoare totală a proiectului – 2.327,72 mii lei.

Drumuri și sensuri giratorii

Consilierii județeni au fost de acord cu preluarea din administrarea Consiliului Local Jilava, în administrarea CJI, a ”Str. Gării”, în suprafață de 59.118 mp, aflată în domeniul public al comunei Jilava. Demersul este necesar în vederea amenajării și modernizării sectorului de drum la care face referire proiectul de hotărâre aprobat. Și, tot legat de drumuri, a fost aprobată actualizarea do­cumentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea rețelei de drumuri județene din Ilfov DJ 401 km. 6+520 (Centura Bu­curești) – km. 19 (limita județului Giurgiu)”.

De asemenea, s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren-proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Construire două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și Str. Inde­pendenței, respectiv la intersecția dintre DJ 602 și Str. Agricul­tori, în ora­șul Buftea”. Suma globală estimată a despăgubirilor, ce va fi alocată din bugetul propriu al CJI, va fi de 106.302 lei, iar valoarea totală a lucrărilor de realizare a celor două sensuri giratorii este de 4.055,078 mii lei, inclusiv TVA.

Și, tot despre un sens giratoriu este vorba și în proiectul aprobat de consilierii județeni privind Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Constituirea unui sens giratoriu la intersecția dintre DJ 601A și Str. Rezervelor, în localitatea Chiajna”. Valoarea totală a acestui proiect este de 981.264.220 lei, iar termenul prevăzut pentru realizarea sensului giratoriu și lucrărilor conexe – colectarea și evacuarea apelor pluviale, reabilitarea trotuarelor, amenajarea zonelor verzi – este de 2 luni.

Înainte, în proiectul pentru ”apă-canal”

”Având în ­vederea modificările operate în cadrul documentației Stu­­­­diului de Fezabilitate și a anexelor acestuia, aprobate anterior de CJI, survenite ca urmare a solicitărilor JASPERS – (eliminarea aglomerării Afumați – Găneasa, consti­tuirea aglomerării București – Jilava, Măgurele, respectiv București – Domnești, Ciorogârla, Bragadiru, Cornetu, Clinceni) – cu implicații privind actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici”, s-a impus modificarea HCJI 123/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Ilfov, în perioada 2014-2020”, precum și cheltuielile aferente acestuia. S-a aprobat depunerea unei cereri de finanțare pentru proiect, în cadrul POIM 2014-2020 și, potrivit anexei 2 a hotărârii, care cuprinde indicatorii tehnico-economici, este vorba de o valoare totală a investiției de 34 de milioane de euro (cu TVA) și o durată estimată a lucrărilor de 41 de luni.

Redevență pentru apă

Între Asociația de Dez­­voltare Intercomunitară Apă ”ADIA Ilfov” – ”în numele și pe seama” UAT membre, respectiv – CJI, Bragadiru, Pantelimon, Bră­nești, Cernica, Cornetu, Ciorogârla, Domnești, Dobroești, Dragomirești – Vale, Tunari, Balotești, Ciolpani, Glina, Afumați, Găneasa, Măgurele, Moara  Vlăsiei, Vidra, Clinceni, Grădiștea, Petrăchioaia, Gruiu, Jilava, Mo­goșoaia, Periș și SC Apă-Canal Ilfov SA a intervenit modificarea ”art. 39 – Alte costuri, taxe și suprataxe” din Contractul de Delegare. Astfel, operatorul SC Apă-Canal Ilfov SA va plăti pentru fiecare UAT o redevență în valoare de 2.000 lei/an sumă fixă – ”o valoare modică, calculată astfel încât să nu afecteze tariful serviciilor, respectiv scopul gestiunii acestui serviciu de utilitate publică, care nu poate fi obținerea de profit, ci asigurarea unor servicii publice la cel mai bun raport calitate/preț, iar prețul să nu depășească nivelul de suportabilitate de plată al utilizatorilor”.

CJI, în noul sediu

Un alt proiect de hotărâre, votat cu mare nerăbdare de către consilierii județeni, a fost cel legat de schimbarea sediului CJI, cel mai probabil începând cu luna septembrie a.c. Este vorba de noua adresă unde va funcționa CJI – str. Ernest Djuvara 3-5, sector 6, București, în imobilul achiziționat recent de Consiliul Județean – un bloc 2S+P+8E+9Et tehnic. Imobilul și terenul aferent, din str. Gheorghe Manu 18, sector 1, București (actualul sediu al CJI), rămân în domeniul public al județului și administrarea Consiliului.

Petiții soluționate

A mai fost aprobat Raportul cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul 1/2018. Grupând după diferite criterii petițiile, cererile și sesizările adresate CJI în primul semestru al acestui an, putem vorbi de 41 de documente adresate direct de persoane fizice, 12 – prin intermediul altor instituții și 8 sesizări anonime. ”Toate persoanele care s-au prezentat la audiențele fixate (…) au fost ascultate cu mare atenție și implicare, stabilindu-se un dialog real, concis și constructiv. (…) Toți cetățenii care și-au exprimat dreptul de petiționare, în condițiile legii, fără a fi restricționați în vreun fel, au beneficiat din partea CJI de consultanță și celeritate în rezolvarea problemelor semnalate”, se precizează în raport.

Gestionarea integrată a deșeurilor

Proiectul de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, în vederea implementării ”Proiectului de gestionare integrată a deșeurilor în Ilfov” a fost votat cu unanimitate. Din primul Consiliul Director al Asociației fac parte Ileana-Virginia Anghel-Person, președinte, și Daniel-Tudorel Zamfir și Marius-Grigoraș Iancu – membri. Asociația s-a constituit cu scopul înființării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun – CJI și toate unitățile administrativ-teritoriale ilfovene – a serviciului de salubrizare, precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării și modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de salubrizare, pe baza strategiei de dezvoltare și, inclusiv, a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov”.