Mare sărbătoare pentru toți creștinii! Astăzi, 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Mari dascăli ai lumii creștine, cei Trei Ierarhi sunt considerați patronii și ocrotitorii  tuturor celor ce urmează învățăturile teologice.

 

Credincioșii celebrează astăzi una dintre cele mai mari sărbători creștine. Toate lăcașele de cult ortodoxe se umplu de enoriași bucuroși, evlavioși, de lumină, de har duhovnicesc, de frumos, la praznicul Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, preasfinții părinți care au strălucit ca niște luceferi pe bolta cerească a Bisericii creștin ortodoxe. S-ar putea spune că ei au fost cele trei ferestre prin care creștinii au privit către Dumnezeu adevărat și au primit lumina Lui. Credincioșii din toate colţurile lumii, au în sfinţii părinţi un model de înțelegere și trăire a vieții creștine. Cu toţii au fost, deopotrivă, neîntrecuţi păstori sufletești, mari dascăli ai lumii creștine, propovăduitori și apărători ai dreptei credințe. Să facem o incursiune în viața celor Trei Ierarhi, ca să aflăm importanța acestei zile și motivul pentru care ei sunt prăznuiți împreună, an de an.

Vasile cel Mare

Din Noul Testament aflăm că Sfântul Vasile a fost un mare apărător al adevărului, al dreptei credințe în Dumnezeu. El a scris tratatul despre Duhul Sfânt, în care-și arată dumnezeirea și cinstirea Duhului cu Fiul și Tatăl ceresc. Acesta a fost unul dintre susţinătorii egalităţii celor trei Persoane ale Sfintei Treimi. De la el, Biserica a moștenit un adevărat tezaur. Să nu uităm Liturghia ce-i poartă numele, reguli monahale mici și mari, opere dogmatice, cuvântări etc. Sfântul Vasile s-a născut în 329-330 în Cezareea Capadociei, un oraș din antichitate, situat astăzi în Turcia. Preoții creștini ortodocși săvârșesc Liturghia pe care a lăsat-o Sfântul Vasile de zece ori pe an: în Ajunul Crăciunului, pe 1 ianuarie, în ziua prăznuirii sale, în Ajunul Bobotezei, în primele cinci duminici ale Postului Paștelui, în Joia și în Sâmbăta Mare. Sfântul Mucenic Sava de la Buzău și episcopul Bretanion al Tomisului au fost rudele Sfântului Vasile cel Mare.

Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu

Redenumit în scrierile bisericești Grigorie Teologul, a fost dedicat cuvântărilor teologice încă din fragedă copilărie, din casa părintească, până la ultima suflare. S-a născut în Capadocia (azi, o localitate din Turcia) și a fost hirotonit preot de tatăl său, în anul 362. Puţin mai târziu, în anul 372 a fost numit episcop de Nazianz (el fiind originar din Arianz), iar în 381 a participat la al doilea Sinod Ecumenic, care s-a desfășurat la Constantinopol. Acela a fost momentul în care a susţinut dubla natură, dumnezeiască și umană, a lui Iisus Hristos, precum și misterul Sfintei Treimi, inexplicabil pe cale raţională.    

Ioan Gură de Aur

S-a născut în Antiohia, anul nașterii sale nefiind cunoscut cu exactitate – 344-354. Fără îndoială, primele elemente de învăţătură creștină și dragostea faţă de Biserică, le-a primit de la mama sa, rămasă văduvă de la vârsta de 20 de ani. În anul 381, a fost hirotonit deacon, și cinci ani mai târziu, în 386, a fost numit predicator al Bisericii mari, zidită de împăratul Constantin. El a lăsat omenirii una din cele mai vaste opere, cuprinzând cuvântări bisericești, predici, tratate și scrisori. În realitate, Sfântul Ioan Gură de Aur își transpunea noţiunile de credinţă în viaţă, asumându-și sarcina propovăduirii cuvântului evanghelic: „Am poruncit sufletului meu să și asume îndatoririle de propovăduitor și să îndeplinească poruncile atât timp cât mai respir și cât timp Dumnezeu consideră că este bine să mă ţină în viaţă, fie că mai există cineva care să mă asculte sau nu”.   

Cei trei sfinți sunt simbolul unității creștine

De ce-i sărbătorim împreună? Pentru că sărbătoarea semnifică unitatea creștinilor. S-a decis prăznuirea celor trei sfinţi la aceeași dată pentru a se pune punct disputei existente între comunităţile creștine pe tema: care este cel mai mare teolog dintre cei trei ierarhi? Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ioan Gură de Aur au alcătuit Liturghiile ritului bizantin. Sfântul Grigorie Teologul, sau Cuvântătorul de Dumnezeu, este autorul a cinci lucrări teologice de o importanţă excepţională, în care lămurește taina adâncă a Sfintei Treimi. Văzând Sfinţii Trei Ierarhi că s-au împărţit credincioșii și se dezbină Biserica din vina lor, s-au arătat în vis și în chip văzut câte unul, apoi împreună, lui Ioan, mitropolitul cetăţii Evhaitelor, un păstor preaînţelept, spunându-i: “După cum ne vezi, noi suntem una la Dumnezeu și nu este între noi nici o ceartă sau împotrivire, ci fiecare fiind călăuziţi de dumnezeiescul Duh, am învăţat și am scris spre mântuirea cea de obște și folosul oamenilor. Tot ce am învăţat noi am dat și altora, spre înmulţirea talantului (monedă veche) nostru și nu este între noi nici unul întâi sau al doilea, ci, dacă veţi vorbi de unul, cei doi urmează. Deci, scoală-te și poruncește acestora ce se ceartă și se dezbină din cauza noastră, să nu se mai certe pentru noi, căci pentru aceasta și noi ne‑am sârguit, atât în viaţă, cât și după moartea noastră, să împăcăm lumea și s-o aducem la unire. Deci rânduiește-ne la toţi trei o zi, când ţi se va părea de cuviinţă și ne fă praznic cuviincios odată. Apoi spune și celorlalţi creștini, care vor fi mai pe urmă, că noi suntem una la Dumnezeu și vom fi mijlocitori în cer înaintea Preasfintei Treimi, pentru mântuirea celor ce vor săvârși praznicul și pomenirea noastră”.

Să împărtășim evlavia și harul divin al Ierarhilor!

Așa cum au trăit cei Trei Ierarhi, cu dragostea cea mai călduroasă și mai adevărată față de Dumnezeu și față de semenii lor, cum și-au împărtășit harul divin, așa să ne umplem și noi de bucurie, evlavie, de harul smereniei lor și să încercăm să ne asemănăm lor, cât mai mult.

Jurnalul de Ilfov urează un sincer și călduros la mulţi ani, sănătate și bucurii, tuturor sărbătoriților zilei!