La cumpărarea unui teren agricol, orice nou proprietar are anumite obligații fiscale. Prin urmare, cumpărătorul trebuie să cunoască faptul că, în cazul dobândirii unui teren în cursul anului, trebuie să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

Așadar orice nou titular de suprafețe agricole datorează un impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. În plus, dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

O nouă declarație de impunere, la modificarea categoriei de folosință a terenului

În cazul modificării ca­tegoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi va datora impozitul pe teren conform noii situaţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului. Totodată, în cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

DE REŢINUT! Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

Articolul a apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.348