În perioada 1 februarie-15 aprilie, crescătorii de vaci pot solicita ajutorul de minimis destinat achiziţiei tancurilor de răcire a laptelui. 

Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să facă parte dintr-o singură formă asociativă constituită în cadrul unității administrativ – teritoriale organizate la nivel de comună;

b) animalele membrilor să fie inregistrate în Registrul național al exploatațiilor;

c) forma asociativă trebuie să numească o persoană responsabilă cu colectarea corespunzătoare a laptelui și cu efectuarea analizelor privind calitatea acestuia.

Cererea trebuie însoțită de următoarele documente, care vor fi depuse la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază sunt înregistrate sediile sociale ale asociației:

 copia actului de constituire a asociației, însoțită de original, din care să reiasă că scopul acesteia este achiziţionarea tancului de răcire a laptelui.

 centralizator cu membrii asociației, care să ateste numărul de vaci de lapte pe fiecare membru şi numărul total al animalelor;

 copia BI/CI, însoțită de original, a reprezentantului legal al formei asociative;

 hotărârea adunării generale a asociaţiei prin care se aprobă achiziţionarea tancului de răcire a laptelui şi prin care membrii se angajează că, pe o perioadă de 2 ani, vor menţine numărul de vaci deținute la data acordării ajutorului  şi nu vor schimba destinaţia tancului de răcire.” 

Copiile documentelor de la pct. a) şi c) vor fi certificate de către reprezentantul primăriei, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”. 

Pe baza cererii, primăriile vor elibera un aviz prea­labil. Aceste cereri vor fi înregistrate în registrul special de evidență. Totodată, se va elibera solicitantului un „bon de confirmare a depunerii”, pe care vor fi menționate nr. de înregistrare, data și ora depunerii și numele, prenumele și semnătura persoanei care a primit, verificat și înregistrat cererea. 

După obţinerea avizului, formele asociative trebuie să depună la primărie, în perioada 20 ianuarie-20 martie 2014,  decontul justificativ, însoțit de următoarele documente:

a) document care atestă înscrierea vacilor de lapte ale membrilor asociației în Registrul naţional al exploataţiilor;

b) documente emise de primărie care atestă repartizarea unei suprafeţe aferente instalării tancului de răcire a laptelui, precum şi a utilităţilor specifice necesare funcţionării acestuia și care să precizeze valoarea de achiziţie a tancului;

d) document al formei asociative referitor la identificarea codului bancar al acesteia.