Beneficiarii Măsurii 215, pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, pot depune o singură cerere de ajutor pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute, la CJ APIA Ilfov. Pentru sesiunea de depunere, sunt eligibile exploataţiile noi, care nu au avut încheiate angajamente până la data de 15 februarie 2013, pentru pachetul a) – porcine și, respectiv, până la data de 18 ianuarie 2013, pentru pachetul b) – păsări. 

Condiţii de eligibilitate pentru pachetul a): 

 este înregistrat în RNE al ANSVSA și deţine un cod de exploataţie  deţine autorizaţii sanitare veterinare pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA sau, în cazul exploataţiilor de tip A, este înregistrat sanitar-veterinar  se angajează să menţină condiţiile de bunăstare și să respecte cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică, pe o perioadă de minim 5 ani, de la data 1 iulie 2014.

Documente necesare:

 copie CUI/CIF, după caz  copie buletin/carte de identitate a titularului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicitului  copie autorizaţie sanitar-veterinară/copie înregistrare sanitar-veterinară pentru exploataţiile comerciale tip A, sau copii autorizaţii sanitar-veterinare/copii înregistrări sanitar-veterinare pentru exploataţiile tip A  copia schiţei adăpostului/adăposturilor, din care să reiasă suprafaţa liberă de pardoseală a spaţiilor de cazare și suprafaţa utilă pe boxă/compartiment pentru fiecare hală  programul de iluminat: vara/iarna, care să conţină intervalul orar pe perioade, în funcţie de tehnologia de creștere și categoria de porcine  graficul de livrare estimat anual  graficul de populare estimat anual  copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul  împuternicire și copii acte de identificare împuternicit, dacă este cazul  document coordonate bancare.

Condiții de eligibilitate pentru pachetul b):

 deţine autorizaţie sanitar – veterinară pentru toate exploataţiile specifice sectorului de creștere a păsărilor  se angajează să menţină condiţiile de bunăstare a păsărilor și să respecte cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică, pe o perioadă de minim 5 (cinci) ani, de la data 1 iulie, 2014  să respecte cerinţele legale în materie de gestionare, împreună cu bunele condiţii agricole și de mediu pe terenurile agricole, precum și pentru activităţile agricole desfășurate la nivelul exploataţiei, pe toată durata angajamentului, de 5 ani. 

Documente necesare:

 copie CUI/CIF, după caz   copie buletin/carte de identitate a titularului/administratorului/reprezentantului legal / împuternicitului  copie autorizaţii sanitar veterinare  copia schiţei adăposturilor pentru fiecare exploataţie, din care să reiasă adresa și suprafaţa spaţiilor de cazare/spaţiul maxim de cazare pe hale/cuști îmbunătăţite, precum și schiţă pentru sistemul de iluminare și ventilaţie (admisie – evacuare aer) – pentru fiecare hală  program de iluminat: vară/iarnă care să conţină intervalul orar pe perioade, în funcţie de tehnologia de creștere și categorie  copia după notificarea crescătorului de păsări către DSVSA judeţean privind densitatea practicată   graficul estimat de livrare anual  graficul estimat de populare anual  mișcarea anuală estimată a efectivelor de găini ouătoare/rase grele în cazul inexistenței livrărilor   document coordonate bancare   împuternicire și copii după actele de identitate ale împuternicitului, dacă este cazul  copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul.  

Cererea de ajutor poate fi completată pe format de hârtie sau on-line de către beneficiar, individual, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro.