Direcția Generală a Finanțelor Publice Ilfov, prin amabilitatea dlui director Marinel Rizea, a pus la dispoziția Jurnalului de Ilfov noile reglementări privind plata contribuției pentru asigurări sociale și de sănătate(CAS), stabilite prin Ordinul președintelui ANAF(OPANAF) nr. 1.235/22.08.2012.

Potrivit acestui act normativ, creanțele fiscale provenite din impozitul pe drepturi de autor și drepturi conexe, precum și cele din impozitul pe veniturile rezultate din activități profesionale pe bază de contracte și convenții, se vor achita în continuare în contul 20.47.01.01. De asemenea, începând cu data de 1 iulie 2012, contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri independente vor fi achitate la ANAF. Persoanele fizice care se încadrează în aceste prevederi sunt:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoane cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice;

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

f) persoanele care realizează venituri în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit (venituri realizate din: drepturi de proprietate intelectuală, activități pe bază de contracte/convenții civile, contracte de agent, expertiză contabilă și tehnică, asociere cu o persoană juridică, asocieri fără personalitate juridică);

g) persoanele care realizează venituri din activități agricole ;

h) persoanele care realizează venituri din valorificarea produselor agricole după recoltare, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit;

De la plata acestor contribuții sunt exceptate persoanele care sunt asigurate la sistemul public de pensii, dar obțin și venituri din:

- activități agricole

- asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică

- valorificarea produselor agricole obținute după recoltare

– din asocieri fără personalitate juridică

Totodată, nu datorează contribuția la CAS persoanele care au venituri din drepturi de proprietate intelectuală dacă aceste persoane realizează venituri și din:

- salarii/asimilate salariilor

- indemnizații de șomaj

- pensii mai mici de 740 de lei

- cele menționate la lit. a)-d), g) și h), mai sus prezentate

- contracte/con­ven­ții civile și contracte de agent

- asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică

- asocierile fără personalitate juridică

CAS este datorat și de către cei care realizează venituri doar din:

- cedarea folosinței bunurilor

- investiții

– premii și câștiguri din jocuri de noroc

- operațiunea de fiducie

- alte surse

Pentru declararea și plata contribuțiilor sociale, contribuabilii trebuie să depună o declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, o declarație de venit estimat precum și o declarație privind venitul realizat. Modelul acestor declarații este postat pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro.

Persoanele care au realizat venituri înainte 01.07.2012 și care trebuiau să achite asigurările sociale, dar nu au declarat aceste venituri, sunt obligate să completeze și să depună declarația de asigurare, în caz contrar riscând să fie executate silit de ANAF. 

Persoanele care nu realizează venituri, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligația de a plăti contribuția individuală lunară de asigurări sociale de sănătate. Baza de calcul a CAS este valoarea salariului minim brut pe economie, care la 1 ianua­rie era de 700 de lei. Plata CAS se face lunar, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare. 

Începând cu data de 1 iulie, plata con­tribuțiilor sociale se face la unitățile Trezoreriei Statului de pe raza în care contribuabilul își are adresa de domiciliu, sau adre-sa unde locuiește efectiv. Conturile bugetare se află pe pagina de internet a ANAF.


Plăți anticipate cu titlu de ­asigurări sociale

Persoanele fizice care contribuie la sistemul public de pensii și la cel de asigurări de sănătate sunt obligate să efectueze de-a lungul anului plăți anticipate cu titlu de contribuții sociale. Excepție fac cei care realizează venituri cu regim de reținere la sursă. Pentru CAS contribuțiile se calculează pe baza declarației de  venit esti-mat/declarat, sau pe baza normelor de venit. Pentru asigurări sociale, contribuția se stabilește pe baza venitului declarat și se calculează în anul următor celui de realiza-re a venitului. Ea se comunică prin decizia de impunere anuală și se achită în termen de cel mult de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Aceste contribuții se plă-tesc trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25, inclusiv, a ultimei luni din trimestru.

Neîndeplinirea la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege constituie contravenție și se sancțio­nează conform prevederilor legale.