Consilierii CJI au luat în discuție litigiul cu privire la canalul colector Buftea București

Pe data de 25 februarie, a avut loc o ședință a Consiliului Județean Ilfov, condusă de vicepreședintele CJI – Cristina Manicea, în care, printre alte puncte ale ordinii de zi, cel de la „Diverse”, cu privire la situația apărută în cazul canalului colector al apelor uzate Buftea-București, s-a dovedit a fi cel mai „fierbinte”.

Pe scurt, terenul pe care este amplasat canalul colector aflat în discuție se găsește pe un teren proprietate privată a societății IPI International Prestige Immobilier SRL, situat în Mogoșoaia, str. Stadionului nr. 14-16. Pentru cine nu cunoaște foarte bine speța, amintim faptul că lucrările pentru realizarea acestui canal colector au fost demarate după emiterea de către CJI a autorizațiilor de construire – 38/297 din februarie 1999 și 62/58 din octombrie 2004. Lucrările au început în martie 2000 și au fost finalizate opt ani mai târziu. Ulterior, societatea amintitită a obținut o hotărâre judecătorească definitivă, care obligă pârâtul – Consiliul Județean Ilfov – să desființeze lucrarea. În urma acestei hotărâri, CJI a înființat o comisie, formată din vicepreședinții CJI, Cristina Manicea și Ștefan Rădulescu, consilierii Emil Ioniță și Lucian Enache, directorul executiv al Direcției Economice – Bogdan Costea, architectul șef, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Rodica Șerbănescu și Monica Trandafir (secretar al județului), cu misiunea de a identifica toate soluțiile de punere în aplicare a hotărârii judecătorești. Încă din momentul constituirii acestei comisii, o concluzie a fost cât se poate de clară: lucrarea nu poate fi desființată. Dacă s-ar recurge la această variantă, s-ar genera o serioasă criză ecologică, prin poluarea tuturor apelor din zonă, iar locuitorii din Mogoșoaia și Buftea ar fi grav afectați de desființarea canalizării.

Soluția cea mai convenabilă financiar – exproprierea

Una dintre soluțiile identificate de comisia CJI a fost aceea a devierii traseului conductei, care să ocolească terenul în litigiu. Aceasta presupune, însă, un efort financiar considerabil și produce efecte negative din punct de vedere tehnic, în sensul că, în urma realizării unor coturi, va scădea considerabil debitul apei uzate ce se va scurge prin canal, situație în care s-ar putea produce inundarea sistemelor de canalizare și, implicit, a localităților pe care le deservește canalul colector.

În aceste condiții, varianta cea mai bună, din toate punctele de vedere, este cea a exproprierii în interes public a terenului pe care se află conducta. În acest sens, pentru corecta informare a consilierilor prezenți, vicepreședintele CJI Ștefan Rădulescu a dat citire procesului verbal încheiat pe 25 februarie a.c., la la finele întrunirii comisiei, document ce menționează, chiar de la început, că, ”prin decizia civilă nr. 887A/2009 rezultă ca singură posibilitate pentru pârât – CJI – de a evita dezafectarea sistemului de canalizare – inițierea procedurii de expropriere, care se poate face și în prezent, dar numai cu respectarea procedurii prevăzute de Legea 33/1994, art.6”. Astfel, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor membrilor ei, ”declanșarea procedurilor de expropriere în interes public, în baza Legii 33/1994. S-a menționat, de asemenea, în procesul verbal că, ”deși procedura de expropriere a mai fost inițiată, prin două hotărâri ale CJI, nu a fost finalizată întrucât HCJI nr. 14 a avut vicii de procedură, iar HCJI nr. 73 a fost adoptată în baza Legii 255/2010, nu în baza Legii 33/1994, conform sentinței judecătorești”. S-a propus, așadar, ”varianta exproprierii pentru prezentare în plenul CJI, deoarece varianta dezafectării, conform studiului de fezabilitate întocmit de SC ­IPSCAIA SA, costuri ridicate și exproprierea mai multor proprietăți”. Comisia a mai hotărât ca, după prezentarea soluției identificate plenului CJI, să fie invitată la discuții SC IPI International Prestige Immobilier SRL, proprietara terenului respectiv. 

Bani pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale

Primul punct al ordinii de zi l-a constituit  deblocarea deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului. Este vorba de 97.000 de lei, destinate Consiliului Local Bragadiru, banii fiind necesari la înlăturarea efectelor calamităților naturale, mai exact de creșterea nivelului pânzei de apă freatică, în urma precipitațiilor abundente din ultimele 4 luni. Proiectul de hotărâre a fost supus votului și a primit aprobarea unanimă a consilierilor prezenți.

Camera Agricolă, abilitată să elibereze avizul consultativ

Consilierii județeani au fost, de asemenea, de acord cu desemnarea Camerei Agricole Județene Ilfov ca instituție abilitată să elibereze avizul consultativ necesar emiterii atestatului de producător, pen­tru fermierii din localitățile județului unde nu au fost înregistrate structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din agri­cul­tură.

Felicia Ioana Ionică, titular la Registrul datoriei publice locale

În ceea ce privește numirea, din cadrul aparatului de specialitate al CJI, a persoanei care întocmește Registrul datoriei publice locale și Registrul garanțiilor locale, a fost aleasă – prin vot secret – Felicia Ioana Ionică, funcționar la Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Salarizare a CJI. Ca supleant a fost aleasă, tot prin vot secret, Ana Maria Preda – din cadrul aceleiași direcții a CJI.

Parc științific, la Măgurele

Nu au existat voturi împotrivă, sau abțineri, nici în cazul proiectului de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” – IFIN – HH, Măgurele High Tech Cluster și Consiliul Local Măgurele, în vederea înființării unei asociații pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entității din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, ”Măgurele Science Park”, un parc științific care va oferi firmelor interesate infrastructura necesară dezvoltării unor aplicații tehnologice ale experimentelor efectuate în cadrul programului ELI-NP.