Pe lângă despăgubirile promise de Ministerul Agriculturii, de 400 de lei/ha de cereale și 100 lei/ha de pășune, fermierii afectați de secetă pot beneficia și de reducerea normei de venit. De această măsură beneficiază și crescătorii de animale și apicultorii.

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într‑o formă de asociere, pe o suprafață de peste 2 ha cereale însămânțate în primăvară, plante oleaginoase sau cartof, pot beneficia de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a) venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit;  b) pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale; c) persoana fizică a depus formularul 221 – Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit.


 Pagubele sunt constatate de către o comisie numită de Prefectură

Cererea pentru reducerea normei de venit se depune de persoana fizică la primăria unde se află exploatația agricolă, în cel mai scurt timp de la data producerii pagubelor. Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor fizice de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului. În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care se precizează că pieirea a fost cauzată de secetă, de exemplu. Cererea se depune pentru toate suprafeţele afectate şi animalele pierite. După constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor, comisia constituită întocmeşte procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor. Pentru a solicita reducerea venitului anual, persoana fizică depune la Administrația Financiară o cerere pentru reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, pe perioada de prescripţie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au înregistrat pierderile. La cerere se anexează și procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor. În situaţia în care, pe baza documentelor prezentate, Administrația Financiară constată că nu sunt îndeplinite condiţiile, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole se respinge.