Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Ilfov recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2017.

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale MAI, MApN şi SRI precum şi pentru şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale, se depun până la data de 26.05.2017, iar pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, se depun până la data de 21.07.2017, la sediul IPJ Ilfov, cu sediul în Bucureşti, şos. Fabrica de Glucoză 5-7, sector 2, Serviciul Resurse Uman, de luni până vineri, în intervalul 10-15.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare adică să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile M.A.I. la alte instituții de învățământ militare;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină, trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Suplimentar condiţiilor şi criteriilor prevăzute mai sus, persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);
 • au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2017;
 • sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau cu adeverinţă care dovedeşte susţinerea examenului de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017;
 • au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
 • cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
 • nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile
 • sunt „apţi medical” conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii;
 • sunt apţi psihologic;
 • au o conduită civică şi morală corespunzătoare;
 • nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
 • în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;
 • candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;
 • sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care întocmeşte dosarul de candidat;
 • acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat
 • în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii:

 • tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
 • adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 • cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii.
 • tinerii care anterior școlarizării au consumat sau desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control național o ri prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

Relaţii suplimentare privind documentele necesare pentru înscriere, organizarea și defășurarea concursurilor, etc., le puteți obține la tel. 021/2329835/36, 021/2333874 sau pe site-ul IPJ Ilfov www.if.politiaromana.ro, la secţiunea carieră admitere 2017.

Ce ți se oferă?

 1. Salariu motivant,
 2. Un loc de muncă stabil,
 3. Echipament gratuit,
 4. Asigurare medicală,
 5. Muncă în echipă,
 6. Pregătire complexă la standarde europene,
 7. Oportunităţi de promovare în carieră,
 8. O profesie ce oferă noi provocări în fiecare zi.

Ce se caută?

Trebuie să fii un tip anumit de persoană, capabilă să îndeplinească o gamă largă de responsabilităţi şi sarcini care aduc un plus de dinamism vieţii de poliţist.

Dacă tu crezi că ai calităţile necesare şi poţi răspunde afirmativ la întrebările formulate mai jos…

 1. Ai cel puţin 18 ani?
 2. Ai cetăţenie română şi domiciliul în România?
 3. Eşti într-o formă fizică bună?
 4. Cauţi o carieră plină de provocări?
 5. Eşti o persoană onestă, matură şi sociabilă?
 6. Ai o atitudine pozitivă?
 7. Poţi fi un bun comunicator?
 8. Poţi relaționa ușor cu alte persoane, manifestând simpatie şi tact dacă este necesar?
 9. Poţi să lucrezi eficient ca membru al unei echipe, dar să fii eficient şi în munca individuală?
 10. Iți dorești să te perfecționezi în permanență?
 11. Poţi să cântăreşti o situaţie şi să decizi asupra celui mai potrivit mod de acţiune?
 12. Eşti dispus să te supui unui program riguros de pregătire fizică?
 13. Poţi să accepţi disciplina, dacă ţi se cere acest lucru?
 14. Eşti pregătit să lucrezi în schimburi?
 15. Eşti pregătit să faci fata unor incidente care pot implica un grad de pericol fizic?

Dacă poţi răspunde DA la aceste întrebări, atunci cariera de poliţist este exact ceea ce cauţi!

Rolul polițiștilor în comunitate

 1. Sunt cei care, zi de zi, 24/24 de ore sunt alături de tine în stradă.
 2. Ei observă, informează, consiliază, protejează, ajută, ascultă, analizează şi soluţionează problemele cetăţenilor.

În funcţie de unitatea în care lucrezi, ca agent de poliţie poţi să:

 1. Fii alături de cetăţean zi de zi;
 2. Rezolvi cazuri de mică criminalitate;
 3. Intervii la timp pentru a-i împiedica pe oameni să comită infracţiuni;
 4. Oferi sprijin colegilor la diferite intervenţii;
 5. Discuţi cu oamenii din comunitate cu prilejul diferitelor întâlniri;
 6. Oferi sfaturi de prevenire a criminalităţii.