Experţii contabili – IMM-uri

Conlucrarea dintre experții contabili ca domeniu de Practici Mici și Mijlocii (PMM) şi IMM –uri (Întreprinderi mici şi mijlocii)  se dezvolta ca un parteneriat de succes în care experţii contabili oferă IMM-urilor servicii contabile de calitate; previziuni financiare, gestionarea şi evaluarea riscurilor, sfaturi în gestionarea afacerilor în atragerea de fonduri structurale, în plasarea unor investiţii financiare precum şi servicii în domeniul resurselor umane, servicii fiscale etc. 

Maria Constantin, Preşedintele filialei CECCAR Ilfov

Pentru a se obţine plusvaloare şi bunăstare economică şi socială, profesionişti contabili vin în sprijinirea IMM-urilor cu experienţa profesională acumulată într-un lung şir de ani de confruntare cu convulsiile pieţei economice. Parteneriatul este o realizarea dată de o bună colaborare, încredere reciprocă, competenta profesională.

În această vară a fost lansată, în colaborare cu C.E.C.C.A.R., publicaţia „Cartei Albe a IMM-urilor din România”, ediția a XI-a pentru 2013 editată de Consiliul Naþional al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR). 

Utilizarea eficientă şi cât mai completă a resurselor de capital disponibile şi atragerea unor surse de finanţare suplimentare pentru investiţii, atât pentru dotarea tehnică cât şi pentru formarea şi perfecţionarea continuă a forţei de muncă, cercetare ştiinţifică şi inovare, acestea toate nu pot avea loc fără implicarea profesionistului contabil.

Implicarea profesiei contabile în spijinirea mediului de afaceri contribuie în prezent şi va contribui pe termen mediu şi lung, la o creştere economică şi la o reducere semnificativă a decalajelor eco­­nomico-sociale dintre România şi celelalte state membre UE. 

Arta de a fi contabil

C.E.C.C.A.R., ca organizaţie profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, are o echipă de profesionişti, care face faţă cu succes schimbărilor legislative şi economice, dând dovadă de un înalt raţionament profesional. „A FI EXPERT CONTABIL ESTE O ARTĂ”- aşa cum spunea distinsul şi regretatul prof.univ.dr. MARIN TOMA, principalul artizan al   re-creării C.E.C.C.A.R. Calitatea de expert contabil este dobândită după mulţi ani de pregătire profesională, cu devotament, dedicaţie şi perseverenţă. Dar, educaţia nu se opreşte aici. Odată ce ai dobândit calitatea de expert contabil aceasta se menţine prin perfecţionare profesională continuă şi o conduită etică fără reproş în societate.

Deviza C.E.C.C.A.R., încă din anul 1921, pe care o găsim înscrisă în prezent şi pe siglă, este: ŞTIINŢĂ – competențe profesionale recunoscute şi dezvoltate pe toată durata carierei profesionale; INDEPENDENŢĂ – recomandări integre şi care respectă reglementările interne şi internaţionale ale profesiei; MORALITATE –o moralitate şi conduită dictate de o deontologie şi o etică profesională ireproşabilă.

Standarde profesionale pentru membrii CECCAR

C.E.C.C.A.R., a venit în sprijinul membrilor săi, prin elaborarea „Standardelor profesionale” aplicabile tuturor misiunilor pe care le efectuează experţii contabili şi contabili autorizaţi, a „Codului de etică profesională”, a unor cărţi și publicaţii, dar şi prin organizarea periodică de cursuri de pregătire profesională, astfel ca experţii contabili să-şi menţină acea calitate pe care mediul de afaceri şi socie­tatea o recunosc – aceea de bun profesionist, la care se poate apela cu încredere. 

IMM-urile reprezintând o forţă economică în România se constituie şi se dezvoltă ca – parteneri de încredere ai experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. Pentru a menţine acest parteneriat, pentru a oferi servicii de calitate, experţii contabili, se confruntă cu un hăţiş legislativ, care se modifică frecvent, prin legi, ordonanţe, hotărâri, norme, ordine etc. pe care suntem nevoiţi nu numai să le citim,dar să le şi aplicăm în practică, în funcţie de specificul fiecărui client, pentru a nu fi încălcate prevederile fiscale.

Atât în perioada premergătoare crizei cât şi în timpul acesteia au devenit tot mai evidente, pe de o parte, necesitatea aplicării unor standarde contabile de un înalt nivel calitativ, pe de altă parte, nevoia că standardele de raportare financiară să fie aplicate în mod consecvent, condiţie imperios necesară asigurării comparabilităţii informaţiilor financiare furnizate de diverse companii. Acest lucru nu se poate realiza decât prin folosirea unor profesionişti contabili, cu un înalt nivel de pregătire profesională.

CECCAR Ilfov asistă și îndrumă IMM-urile din județ

În judeţul nostru, membrii C.E.C.C.A.R. Filiala Ilfov, la fel ca ceilalţi colegi din alte judeţe, fie că sunt salariaţi, fie că sunt în relaţii contractuale, asista şi îndrumă societățile comerciale încă de la înfiinţare.

Practic, o societate comercială nu poate funcţiona fără un contabil bun, acesta este indispensabil în gestionarea afacerii, în îndeplinirea obligaţiilor fiscale ale contribuabililor faţă de stat.

Filila C.E.C.C.A.R.- Ilfov, prin organizarea de cursuri şi seminarii de pregătire profesională, urmăreşte creşterea permanentă a calităţii serviciilor contabile oferite societăţilor comerciale. Prin efectuarea auditului calităţii serviciilor, membrii C.E.C.C.A.R. sunt auditaţi periodic, pentru ca cele trei comandamente: educaţie, calitatea lucrărilor şi etică să fie menţinute pe tot parcursul prestării acestei profesii.

Expertul contabil, prin calitatea sa, menţinută şi consolidată de organismul profesional C.E.C.C.A.R., urmăreşte ridicarea calităţii serviciilor prestate, creşterea  încrederii partenerilor în competențele sale profesionale, respectarea independenţei şi integrităţii personale şi, nu în ultimul rând, fără falsă modestie, să-i fie recunoscut rolul său indispensabil în economie şi socie­tate.