MMPS a elaborat un proiect de lege care prevede ca absolvenții de învățământ superior să facă stagii de „adaptare profesională” cuprinse între 6 și 12 luni. În urma acestor stagii ei vor evaluați și vor obține un calificativ.

Perioada de stagiu se va putea organiza la debutul în profesie, o singură dată, după fiecare formă de învăţământ de nivel superior absolvită.   

Activitatea stagiarului se va desfăşura sub îndrumarea unui formator din cadrul aceluiaşi compartiment în care acesta îşi va desfăşura activitatea. Persoana desem-nată trebuie să fie dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională de cel puţin doi ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul. Formatorul care va co-ordona activitatea stagiarului, va întocmi, la sfârşitul stagiului, un referat în vederea evaluării.

De asemenea, în cinci zile de la comunicarea raportului de evaluare, angajatorul va fi obligat să elibereze stagiarului o adeverinţă din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de adaptare profesională, competenţele dobândite şi calificativul obţinut de stagiar. Adeverinţa va fi vizată de inspec-toratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul. Perioada în care se va desfăşura activitatea în baza contractului de adaptare profesională va constitui vechime în muncă, indiferent de calificativul obţinut, vechime în specialitate, dacă stagiarul a obţinut calificativul “corespunzător” şi stagiu de cotizare în sis-temul asigurărilor sociale de stat, indiferent de calificativul obţinut. 

Salariul de bază lunar al stagiarului, va fi cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru un program de opt ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

Iniţiatorii proiectului au precizat că prin adoptarea noii legi se estimează o reducere a şomajul în rândul tinerilor absolvenţi de studii superioare, asigurarea necesa-rului de forţă de muncă calificată, de calitate şi o îmbunătăţire a formării profesionale oferite studenţilor.

Proiectul de lege va fi în dezbatere publică până în 24 noiembrie.