UPDATE – Încă două ordonanțe militare emise pe 30 martie, aproape de miezul nopții

Luni seară, 30 martie 2020, au fost anunțate, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, încă două ordonanțe militare – nr. 5 și nr. 6.

 

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 5 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Cei care părăsesc carantina, răspundere penală

🔴 Art. 1 – (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori
economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14
zile, începând cu data de 31 martie 2020 ora 18.00.
(2) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori
economici aerieni spre Italia și din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile,
începând cu data de 6 aprilie 2020.
(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) nu se aplică zborurilor efectuate cu
aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care
asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

🔴 Art. 2 – (1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor este abilitat să
asigure aplicarea și respectarea prevederilor art. 1 din prezenta ordonanță militară.
(2) Nerespectarea măsurii prevăzute la art.1 atrage răspunderea disciplinară,
civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și
regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituției prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate
contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

🔴 Art. 3 – (1) Alineatele (1) și (2) ale articolului 3 din Ordonanța militară 4/2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19, se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„(1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea
autorităților competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare,
suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor răspunde penal
conform legii.
(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul declarat / la care au
optat să efectueze izolarea și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi
obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea
acestora, și vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de
urgență, cu modificările și completările ulterioare, dacă fapta nu constituie
infracțiune.”
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴 Art. 4 – Prevederile art. 4 din Ordonanța militară 4/2020 nu se aplică:
a) piloților de aeronave și personalului navigant care zboară înspre și dinspre zone
aflate sub incidența codului „zonă GALBENĂ” sau fără risc epidemiologic;
b) piloților de aeronave și personalului navigant care zboară înspre și dinspre zone
aflate sub incidența codului „zonă ROȘIE” sau cu risc epidemiologic, care nu coboară din aeronave între zboruri, sau poartă echipament de protecție (combinezon, mănuși, ochelari, mască), dacă între zboruri coboară din
aeronavă.

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 6 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava

Primul municipiu din România, în carantină!

🔴 Art. 1 – Se instituie pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare în municipiul
Suceava și în zona limitrofă formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea,
Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

🔴 Art. 2 – Se instituie pe perioada stării de urgență o zonă de protecție, ca perimetru de
siguranță în jurul localităților carantinate, formată din toate celelalte unități teritoriale
administrative din județul Suceava.

🔴 Art. 3 – În zona carantinată prevăzută la art. 1 este permisă intrarea, respectiv ieșirea
pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și
resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată,
precum și a aprovizionării populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată dar care desfășoară activități
economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale,
sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și
protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii
alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

🔴 Art. 4 – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și
operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane, nu vor
comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru transportul
călătorilor în zona carantinată decât dacă sunt respectate dispozițiile art. 3.

🔴 Art. 5 – Toate restricțiile stabilite prin ordonanțe militare precedente se aplică în mod
corespunzător în localitățile carantinate și în zona de protecție.

🔴 Art. 6 – Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției
Suceava (CJCCI) pentru a stabili completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile
prevăzute la art. 3.

🔴 Art. 7 – (1) În zona de protecție, organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii
publice și securității naționale vor stabili măsuri specifice de prevenire și limitare a
intrării, respectiv a ieșirii persoanelor în/din zona de carantinare prevăzută la art. 1.
(2) În zona de protecție este interzisă deplasarea între localitățile din zonă a
persoanelor ce aparțin altor categorii socio-profesionale.
(3) Autoritățile administrației publice locale și județene vor aduce la cunoștința
persoanelor din zona de protecție obligațiile ce le revin referitoare la deplasarea și
accesul în/din zona carantinată.
(4) Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în/dinspre zona carantinată se
realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare
cu cele ale Ministerului Apărării Naționale.

🔴 Art. 8 – Accesul pe aeroportul internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este permis
doar pentru zboruri efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și
corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și
aterizărilor tehnice necomerciale.

🔴 Art. 9 – Consiliul Județean Suceava împreună cu primarii și consiliile locale din
unitățile administrativ-teritoriale situate în zona de carantinare și zona de protecție
vor lua măsuri de a asigura funcționarea serviciile de protecție și asistență socială,
funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și
aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă
de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.

🔴 Art. 10 – Este strict interzis accesul între localități prin alte zone și căi de acces decât
cele deschise circulație publice de pe drumurile europene, naționale, județene și
comunale.

🔴 Art. 11 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei
ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile
prevăzute la art.3;
b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsurile
prevăzute la art. 4 și 8.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 3, 4 și 8 atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările
ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate
contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

România, în scenariul 4. Ţara ”funcţionează” cu Armata pe străzi

Ordonanța militară 4 (ultima dintre cele emise de la declararea stării de urgență de către președintele României, Klaus Iohannis) a fost anunțată duminică seară, 29 martie a.c., și stabilește noi măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 494

Astfel, potrivit art.1 – (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârs­ta de 65 de ani în exteriorul locuinței/gospodăriei este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00 (stabilit prin Ordonanța Militară 3) dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin. (1) în afara locuinței/gospodăriei este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice, doar în proximitatea locuinței/gos­podăriei. Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.

Program adaptat pentru comercianți

Art.2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00-13.00, limitând în acest interval accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.

(2) Măsura se aplică din 30 martie 2020.

Părăsirea carantinei, pe buzunarul propriu!

Art.3 – (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor OUG 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi sancționate con­travențional conform prevederilor OUG 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

Carantină/izolare la angajator, acasă sau, la cerere, în spațile amenajate în acest sens

Art.4 – (1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în pe­rioada dintre curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii ­COVID-19:

  1. a) carantinarea în spa­ții puse la dispoziție de către angajator;
  2. b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se gospodăresc sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;
  3. c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice, cu suportarea cheltuielilor afe­rente carantinării.

(2) Opțiunea pentru una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) se materializează prin completarea de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone a unei declarații pe propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și piloților de aeronave și personalului navigant.

(4) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.5 – (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării pro­ducției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și insta­lațiilor specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv, extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului Energetic Național, în concordanță cu prevederile Planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

(2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin.(1) atrage răspunderea disciplinară, civilă, con­­t­ra­vențională sau penală, după caz.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.

Dezinfectarea periodică a blocurilor

Art.6 – (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.7 – (1) Ministe­rele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale care au în subordine sau în coordonare unități sanitare vor asigura la cerere spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.

(2) Măsura se aplică din 31 martie 2020.

Ce prețuri nu pot fi majorate

Art.8 – (1) În perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă.

Art.9 – (1) În perioada în care este instituită starea de urgență, alertele sanitare, comunicatele, textele, materialele fotografice și audio-video cu mesaje de interes public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, guvernamentale și/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privați, persoane fizice sau organizații neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga ca timp suplimentar spațiului alocat pentru publicitate.

(2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată radiodifuzorilor sau instituțiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și se vor identifica în momentul difuzării cu mențiunea „Mesaj de utilitate publică.”

Art.10 – (1) Pe perioada stării de urgență, se autorizează Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN1 și Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino” pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.

Art.11 – (1) Transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu ­COVID-19, impuse de Ministerul Sănătății.

(2) Se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție stabilit de Ministerul Sănătății.

Art.12 – (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins: „(3) Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulației pietonale”.

Art.13 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

  1. a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 1;
  2. b) Poliția Română, Autoritatea Națională pen­tru Protecția Consumatorului și poliția locală, pentru măsura prevăzută la art. 2;
  3. c) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților admi­nistrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 3 și 4;
  4. d) Ministerul Economiei, pentru măsura prevăzută la art. 5;
  5. e) Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor, pentru măsurile prevăzute la art.11.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1-5 și art. 11 atrage răs­punderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din OUG 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul institu­țiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.