Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul judeţean Ilfov îi informează pe cei care îndeplinesc calitatea de rentier agricol că data limită până la care aceștia pot intra în posesia rentei viagere, cuvenite pentru anul 2012, este  30 august 2013.

În Ilfov, Centrul Ju­dețean APIA a notificat un număr de 84 de rentieri pentru a se prezenta la vizarea carnetului care atestă această calitate. Rentieri agricoli pot fi persoanele cu ­vârsta peste 62 de ani, care dețin terenuri extravilane cu suprafețe cumulate sub 10 hectare, care arendează sau înstrăinează aceste terenuri. Rentieri pot fi și persoanele cu vârstă sub 62 de ani, pensionate pe caz de boală, gradele I și II, care dovedesc incapacitatea de a munci, printr-o decizie a unei comisii medicale.

Carnetele de rentier sunt vizate, anual, la centrele județene APIA. Pentru aceasta, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar cu următoarele documente:

 carnetul de rentier agricol;

 contractul de aren­­dare;

 actul de identitate în original;

 document coordonate bancare (opţional);

 decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I şi II  (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie. 

Acte necesare în caz de deces al titularului

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poa­te fi încasată de moştenitorii săi, care vor trebui să depună în perioada de vizare, următoarele documente la CJ Ilfov APIA: 

 carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu);  certificatul de deces (original şi copie);  actul de succesiune (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula definitivă şi irevocabilă, certificat de calitate de moştenitor, original şi copie);  BI/CI al moştenitorului (original şi copie);  împuternicire/ declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original).