Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul European au ajuns la un acord politic privind reforma Politicii Agricole Comune. Pe baza propunerilor Comisiei, formulate în octombrie 2011, acordul are patru reglementări fundamentale, aprobate de Parlamentul European și Consiliul Europei, cu privire la Plățile Directe, Organizarea pieței comune, dezvoltare rurală și reglementarea pe orizontală a aspectelor financiare și de management și monitorizare cu privire la PAC.

III. Dezvoltare Rurală 

Politica privind dezvoltarea rurală își va menține conceptul fundamental care i-a asigurat până acum succesul. Mai concret,  statele membre sau regiunile își vor stabili singure programele multianuale conform nevoilor specifice. Aceste programe vor fi cofinanțate prin alocările naționale, iar ratele de cofinanțare vor fi stabilite cu ocazia negocierilor legate de cadrul financiar multianual. Noile reglementări referitoare la Pilonul al II-lea vor furniza o abordare mult mai flexibilă decât în prezent. Măsurile nu vor mai fi clasificate la nivel european în “axe” având asociate cerințe privind nivelul minim al cheltuielilor pe fiecare axă. Va rămâne la latitudinea statelor membre/regiunilor să decidă ce măsuri vor aplica (și cum) în funcție de obiectivele stabilite conform unui set de șase priorități și de ariile de interes (sub-priorități), pe baza unor analize fundamentate. 

 Care sunt cele 6 priorități

● încurajarea transferului de cunoștințe și a inovației;

● îmbunătățirea com­pe­titivității în toate sectoarele agricole și gestionarea sustenabilă a pădurilor;

● promovarea organi­za­țiilor din lanțul alimentar;

● refacerea, conservarea și ameliorarea ecosistemelor;

● promovarea eficien­ței energetice și tranziția către o economie bazată pe reducerea emisiilor de carbon;

● promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.

 Statele membre vor fi obligate să cheltuiască cel puțin 30% din fondurile pentru dezvoltare rurală alocate de UE pentru măsuri care au în vedere managementul  terenurilor și lupta împotriva schimbărilor climatice. Alte aproximativ cinci procente vor fi direcționate sub abordarea LEADER, plat­­forma Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). 

În perioada următoare, statele membre/re­giunile vor avea posibilitatea să își stabilească sub-programele tematice, cum ar fi: sprijinirea tinerilor fermieri, a fermelor de subzistență, a zonelor montane sau a femeilor din zonele rurale, adaptarea la schimbă­rile climatice, biodiversi­ta­tea. În anumite cazuri vor fi disponibile fonduri suplimentare pentru subvenționarea anumitor subprograme.

(va urma)