COMUNICAT DE PRESĂ

   Condiţiile de obţinere a indemnizaţiei de şomaj

Beneficiarii indemnizaţiei de şomaj sunt persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 – au un stagiu de cotizare de minim 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;

 – nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

 – nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;

 – sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

– sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, în termen de 60 de zile de la absolvire;

– sunt absolvenţi ai şcolilor special pentru personae cu handicap în vârstă de minim 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei.

Indemnizaţia de şomaj se acordă la cerere, după caz, dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai tărziu de 12 luni, care este termen de decădere din drepturi.

Referitor la absolvenţi:

Indemnizţia de şomaj se acordă şomerilor, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în muncă pe o perioadă de 6 luni şi este o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia.

Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minim 16 ani, o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.