Inspectorii de la ISU pot opri temporar funcționarea localurilor autorizate din punctul de vedere al securității la incendiu, cu aria desfășurată mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură sau turism, în situația depășirii cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația, potrivit unei Hotărârii de Guvern aprobată Executiv, care a fost publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, HG 915/2015 stabilește criteriile pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determi­nate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și a forțelor de intervenție, neasigurarea sta­bilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți.

Inspectorii ISU pot dis­pune, de asemenea, în­­chi­derea temporară a spa­țiilor menționate și în următoarele situații:

˜ depășirea numărului de niveluri supraterane, față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistență la foc;

˜ neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare, față de valoarea de referință;

˜ reducerea prin ele­mente de construcție, cu mai mult de 25% din va­loa­rea de referință a înăl­țimii/lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;

˜ neechiparea cu in­stalații de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare a incendiului, în con­cordanță cu valoarea de referință;

˜ neechiparea cu instalații/sisteme de desfumare ori instalații de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanță cu valoarea de referință;

˜ categorii de con­strucții sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării do­cu­mentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau momentul punerii în funcțiune.

Actul normativ stipu­lează că „oprirea func­ționării ori utilizării con­strucțiilor sau amenajărilor se realizează până la obținerea autorizației de securitate la incendiu“.

Potrivit hotărârii, prin excepție de la această pre­vedere, „măsura com­­plementară de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau ame­­najărilor se dispune pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice de la data comunicării pro­cesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“.