La sediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Ilfov a avut loc prezentarea Raportului privind starea învățământului ilfovean în anul școlar 2017-2018, precum și a principalelor tendințe pentru perioada 2018/2019.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 430, ediția print

”În calitate de instituție care gestio­nează procesul de învă­țământ, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a avut ca prioritate pentru anul școlar 2017-2018 construcția unui învățământ modern și de calitate, adaptat standardelor educaționale, prin acordarea de șanse egale tuturor copiilor, indiferent de posibilitățile și de particularitățile fiecăruia”, a precizat, în deschiderea prezentării, inspector școlar general al județului Ilfov, Florentina Ecaterina Costea. Aceasta s-a referit apoi la un număr total de clase în anul școlar precedent de 1.919, pentru care s-au înscris la începutul anului școlar 2017-2018 – 46.300 elevi, 190 de unități de învă­țământ de stat și 54 pentru învățământ particular, 3.576 de posturi pentru personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic, din care 3.437 finanțate la nivelul consiliilor locale și 139 la nivelul Consiliului Județean Ilfov. Referindu-se la numărul total de posturi vacante, titularizabile, Florentina Ecaterina Costea a amintit situația nefericită a Ilfovului, unde în anul școlar 2017-1018 ­s-au scos la concursul de titularizare 997 de posturi, pentru care ­s-au înscris 448 de persoane, s-au prezentat 280 și s-au titularizat 108. Cu toate acestea, încadrarea personalului didactic în anul școlar precedent a însemnat un procent de 77% titulari, 17,80% personal calificat și 5,34% personal fără studii corespunzătoare postului. ”Tendinţa de reducere a numărului de posturi didactice încadrate cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, iniţiată cu 3-4 ani în urmă, în ciuda unei ușoare scăderi, rămâne încă un deziderat în condițiile în care oferta de cadre didactice calificate este din ce în ce mai redusă. Se recomandă creșterea preocupării directorilor de unităţi școlare în ceea ce privește abordarea problematicii asigurării resurselor umane în perspectiva descentralizării sistemului de învăţământ”, a subliniat inspectorul școlar general al județului.

Pentru ”Definitivat 2018” s-au înscris 186 de candidați, dintre care au fost validați și au primit drept de participare la examenul de definitivare în învățământ – 171. La proba scrisă din cadrul examenului s-au prezentat 154, respectiv 90,05%, 7 candidați ­s-au retras în timpul probei scrise (din motive personale) și s-au predat 147 de teze pentru 19 discipline de examen. Înainte de contestații au fost declarați ”admis” 114 candidați și după contestații – 119. Rezultatele finale (medii mai mari sau egale cu 8), după contestații, au poziționat județul peste media pe țară (80,95% rată de promovare față de 79,59% media la nivel național).

 Situație școlară

În anul școlar 2017-2018, în Ilfov, 165 elevi primeau ”Bani de liceu” și 366 ”Bursă profesională” (186 dintre ei au primit bursa lunar pe tot parcursul anului școlar, iar 181 elevi au avut bursa suspendată pentru cel puțin o lună, din cauza absențelor nemotivate). Legat de absențe, s-a precizat că la nivelul județului, în anul școlar care s-a încheiat, s-au înre­gistrat 1.076.684 ab­sențe, din care motivate au fost mai puțin de jumătate, respectiv 428.660. De altfel, pentru absențe nemotivate, 41 de liceeni au fost exmatriculați anul trecut, iar unui număr de aproape 500 de elevi (liceu, gimnaziu și primar) i-au fost scăzute notele la purtare. Față de anul 2016-2017, la nivel primar și gimnazial a crescut rata abandonului școlar (751 de elevi în 2017-2018 față de 510 în 2016-2017). Din 46.300 de elevi înscriși la începutul anului școlar 2017-2018, la finele semestrului 1 mai erau doar în sistem 43.470 elevi.

În anul școlar 2017-2018, obiectivele prioritare ale IȘJ Ilfov au vizat îmbunătățirea rezultatelor la învățătură și a celor la frecvență și disciplină ale elevilor, iar la finalul anului, rezultatele statistice au relevat păstrarea, în general, la un nivel constant a situației la învățătură a elevilor din județ. Din totalul elevilor promovați – 97,52% la nivel primar, 90,44% la nivel liceal, 85,99% – profesional și, din păcate, doar 81,85% la nivel gimnazial s-au regăsit – pe tranșe de medii – (cel mai mare număr de elevi de 9-10.00) în școlile primare și gimnaziale, iar pentru liceu ponderea a fost deținută de tranșa 5-6,99.

Totodată, 2.444 elevi au rămas cu situația școlară neîncheiată (inclusiv cori­genți), iar 548 elevi au rămas repetenți în anul școlar trecut. 85 de copii au figurat în raportul IȘJ Ilfov ca neșcolarizați în 2017-2018.

 Examene și rezultate la învățătură

La Evaluarea Națio­na­lă a elevilor la sfârșitul clasei a VIII-a s-au prezentat 2.333 de elevi (439 – cel mai mare număr – au luat note între 7 și 7,99, la Limba și Literatură română, iar procentul de medii peste 5 a fost, la această materie, de 80,84%, foarte aproape de media națională de 83%). Per total, la nivel județean, note peste 5 au luat 68,83% dintre elevi, comparativ cu procentul național de 73,5%. Și, pentru că din analiza comparativă a rezultatelor obținute în anii școlari anteriori s-a constatat că procentul mediilor de peste 5 a fost mult sub cel la nivel național (spre exemplu, o scădere de peste 6 procente față de anul școlar 2016-2017), s-au recomandat o atentă analiză a rezultatelor la nivelul tuturor unităților școlare ilfovene și intervenția în cazul elevilor care, în urma testelor inițiale, teze cu subiect unic și simulări s-au situat în intervalul 3,50-4,99, prin programe remediale concrete, punctuale, personalizate.

Pentru admiterea la liceu datele au arătat ceea ce, din păcate, se înregistrează de ani buni la nivelul județului – doar 580 de absolvenți din IIlfov au fost repartizați în județ, în timp ce 1.254 au plecat spre București și alte județe. Dintre aceștia din urmă, 304 elevi au obținut media la admitere între 7-7,99, 257 – între 8-8,99 și 149 între 9 și 9,99. Singurii 2 absolvenți cu media 10 la admitere au plecat din Ilfov. 211 absolvenți au venit în Ilfov din alte județe, cel mai mare număr dintre ei – 72 – ­încadrându-se ca medii de admitere la liceu sub 5.

La Bacalaureat, pentru sesiunea iunie-iulie 2018 au fost înscriși 1.219 candidați, cei mai mulți (1.096) absolvenți ai cursurilor de zi. Dintre aceștia, s-au prezentat 970 și au fost declarați reușiți (cu medii peste 6,00) 354, reprezentând 36,49% din numărul total al candidaților (procentul de promovare la nivel național a fost de 69,7%).

 Învățământul profesional și tehnic

În cazul învățămân­tului profesional și tehnic, planul de școlarizare realizat pentru cl. a IX-a învățământ liceal cu frecvență – zi, învățământ de stat, în anul școlar 2017-2018 a cuprins 7 clase cu 176 elevi, profil ”tehnic”; 8 clase cu 207 elevi, profil ”servicii” și 3 clase cu 62 elevi, profil ”resurse naturale și protecția mediului”. În planul de școlarizare realizat la anul I, școli postliceale și școală de maiștri învățământ de zi și seral, pentru anul școlar precedent au fost menționate o clasă anul I la zi, de ”turism și alimentație” și câte o clasă anul I la seral pentru ”agricultură și industrie alimentară” – pentru școala profesională și o clasă de 31 de elevi anul I seral ”transporturi” – pentru școala de maiștri.

 ”A doua șansă” și ”școală după școală”

Pentru 300 de cursanți, în 5 unități de învățământ din județ s-a desfășurat programul ”A doua șansă” – la Liceul Teoretic ”Alexandru Rosetti” Vidra, Liceul Tehnologic ”Vintilă Brătianu” Dragomirești Vale, la Școala Gim. nr. 1 Pantelimon, Școala Gim. nr. 3 Buftea și la Școala Gim. nr. 2 Crețești, Vidra.

Iar programul ”Școală după școală” s-a derulat în anul școlar trecut în 14 unități – Șc. Gim. nr 1 din 1 Decembrie (30 de elevi, sursă de finanțare Fundaţia Christian Hope și Consiliul Local 1 Decembrie), Șc. Gim. nr.1 Cernica (23 cursanți, finanțare ­e-Mag), Șc. Gim. nr. 2 Jilava (50 elevi, United Way Romania), Liceul cu program sportiv nr. 1 Clinceni (48 elevi, e-Mag), Șc. Gim. nr. 1 Moara Vlăsiei (20 elevi, Consiliul Local Moara Vlăsiei), Șc. Gim. nr. 1 Pantelimon (60 elevi, Consiliul Local Pantelimon), Șc. Gim. nr. 1 Ciorogârla (20 elevi, Asociația de părinți Samurcași), Șc. Gim. nr. 1 Voluntari (140 elevi, Consiliul Local Voluntari), Șc. Gim. nr. 2 Voluntari (78 elevi, Consiliul Local Voluntari), Șc. Gim. nr. 2 Crețești (15 elevi, e-Mag) și Șc. Gim. nr. 2 Glina (18 elevi, finanțare printr-un parteneriat cu Fundația Inocenți).

 Învățământ special

La nivelul judeţului Ilfov, învăţământul special se desfășoară în cadrul Centrului Școlar pentru Educaţie Incluzivă Periș. Activitatea se derulează la sediul școlii din Periș – 7 clase și în 7 școli integratoare, în 9 clase. În total este vorba de 131 elevi, dintre care 11 sunt școlarizați la domiciliu.

Numărul total al copiilor cu CES (cerințe educaționale speciale – deficiențe ușoare sau moderate) integraţi în învăţământul de masă din Ilfov este de 240, dintre care 108 sunt integrați în învățământul de masă. 245 de elevi din învăţământul de masă sunt integraţi individual și urmează curricumul școlii de masă cu servicii educaţionale de sprijin; 90 de elevi din învăţământul de masă sunt integraţi individual, urmează curricumul școlii de masă, au fost depistaţi și integraţi de către Comisia internă de evaluare continuă și nu beneficiază de servicii educaţionale de sprijin; 551 de elevi sunt cuprinși în terapie logopedică în cadrul centrelor logopedice interșcolare și cabinetelor logopedice. Iar toate acestea, cu un număr de norme/cadre didactice de sprijin la nivel de judeţ de 13 persoane și 15 norme/profesori logopezi în întreg județul!

Învățământ particular

În Ilfov funcționează 54 de unități de învățământ particulare cu personalitate juridică (cu 82 de niveluri de învățământ – preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal), dintre care 28 sunt acreditate și 55 autorizate. În total – 3.804 elevi.

 Concluzii cu puncte tari și puncte slabe

La puncte tari, raportul menționează reabilitarea reţelei școlare județene și ameliorarea infrastructurii prin proiecte cu finanţare externă și prin fonduri ale administraţiilor locale; construcția unor noi unități de învățământ/corpuri de școală; faptul că 85% dintre directori sunt numiți prin concurs, dar și acela că 314 cadre didactice din județ sunt înscrise în Registrul Național al Experţilor în Management Educaţional, procent de promovare peste media națională la examenul de Definitivat. Apoi, sunt menționate buna colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale și județene; facilitarea accesului la educație timpurie pentru un număr în creștere de copii, promovarea unor metode didactice interactive cu rol motivațional pentru copii și elevi sau manualele digitale, accesul la Internet și la platforme E-learning.

La capitolul ”puncte slabe” sunt trecute absenteismul ridicat (un număr mediu de absențe/elev de 27, din care nemotivate/elev: 16), rata abandonului în creștere, rezultatele slabe, într-un număr mare de școli, la examenele naționale, număr foarte redus de programe ”Școală după școală” (afterschool), lipsa spațiilor pentru cabinete și laboratoare și utilizarea laboratoarelor și a cabinetelor ca săli de clasă, dar și lipsa autorizației de securitate la incendiu într-un număr mare de școli. Tot aici sunt menționate fluctuaţia personalului didactic, preponderent în mediul rural, preocuparea scăzută pentru individualizarea/diferenţierea învăţării în raport cu nevoile/interesele elevilor; eficienţa scăzută și formalismul activităţilor de formare continuă la nivelul comisiilor metodice; personalul didactic auxiliar/nedidactic insuficient; numărul insuficient de consilieri școlari, logopezi, profesori itineranți sau numărul mare de elevi la unele clase, preponderent în mediul urban.