˜ Cadastrul sistematic este un proces complex, în care măsurătorile sunt doar vârful icebergului, iar provocările apar la identificarea amplasamentelor și la stabilirea legăturii acestora cu actele de proprietate!

Un punct important al Ordinii de zi a celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural, care a avut loc săptămâna trecută, a fost informarea cu privire la impactul noilor reglementări legislative în domeniul furnizării serviciilor, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) 2015-2013.

Ca și la precedentele întruniri (despre care am relatat pe larg în Jurnalul de Ilfov), la care au participat reprezentanți ai autorităților locale ilfovene, și de această dată, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov, Ruxandra Ghiba, a prezentat, în acest caz – membrilor Colegiului Prefectural, stadiul implementării ambițiosului Program Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, program prin care toate imobilele din România vor fi înregistrate, gratuit, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Rezultatele scontate în urma acestui demers sunt:

 • realizarea planului cadastral – reflectarea reală a imobilelor şi a suprafeţelor;
 • înscrierea posesiei în lipsa actelor de proprietate;
 • deschiderea cărților fun­ciare;
 •  dezbaterea succesiunilor.

Potrivit Agenției Na­țio­nale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), la 1 octombrie 2016, la nivel național erau gestionate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară puțin peste 9 milioane de imobile, ceea ce înseamnă 22,62% din totalul de 40 de milioane – numărul total aproximativ al imobilelor din România.

La nivelul județului Ilfov, exceptând cele 3 localități care au fost cuprinse în faza pilot a PNCCF 2015-2023 – Copăceni, Clinceni și 1 Decembrie, din cele 37 de UAT-uri (unități administrativ-teritoriale) care au mai rămas, 28 au încheiat contracte de finanțare cu ANCPI, iar 23 dintre acestea au finalizat procedurile. Dintre acestea, în 6 UAT-uri a început, din 3 octombrie, afișarea publică, pentru o perioadă de 60 de zile. Aceste cifre situează județul pe un loc fruntaș la nivel național cu 60% dintre UAT-uri implicate în PNCCF. ”Lumea trebuie să știe că poate depune contestații (inclusiv electronic). E un exercițiu și pentru noi, e ceva nou, dar regulile sunt acum mai simple, și sper ca, exercițiul de acum – contracte mai mici – să ne învețe pașii, etapele, iar la anul să intre UAT-uri întregi, pe cofinanțare. Toate evidențele vechi se închid și acum se deschid altele! (”De la data deschiderii cărților funciare din oficiu, registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, cărțile funciare și orice alte evidențe de cadastru și publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral și noile cărți funciare. Vechile evidențe se păstreză în arhiva birourilor teritoriale și pot fi consultate pentru istoric. Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri și alte evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului și deschiderii noilor cărți funciare își pierd valabilitatea” se arată în art. 15, alin. (1) – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare). De aceea, și persoanele fizice, dar și instituțiile statului – și de aceea mă adresez acum dvs. – trebuie să urmărească aceste afișări și să prezinte acte pentru imobilele în care își au sediile. Este foarte important acest lucru! O campanie de informare bine făcută asigură obținerea de informații corecte și complete!”, a explicat Ruxandra Ghiba.

 

Pe înțelesul tuturor

PNCCF 2015-2023 este reglementat de Legea 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de HG 294/2015. Este implementat de ANCPI, iar înregistrarea are loc la nivel de UAT rural şi urban (res­pectiv comună, oraș/municipiu), nu la nivel judeţean. Principalele activități ale Programului sunt:

 • campanii de informare și conștientizare publică a cetățenilor;
 • identificarea imobilelor și a cetățenilor;
 • realizarea de măsurători cadastrale;
 • colectarea actelor juridice de la deținători;
 •  integrarea și prelucrarea datelor și întocmirea documentelor cadastrale;
 • afișarea publică a documentelor cadastrale;
 • înregistrarea și solu­țio­narea cererilor de rectificare formulate de proprie­tari/posesori;
 • actualizarea documentelor cadastrale și des­chiderea cărților funciare.

Lucrările de înregistrare sistematică se efectuează la nivel de UAT, nu individual, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. În cadrul PNCCF, proprietarul/posesorul/deţinătorul imobilului este beneficiarul, dar nu este cel care iniţiază efectuarea cadastrului. O persoană fizică/juridică poate beneficia de înregistrarea gratuită a imobilului/imobilelor pe care le deține, în cadrul PNCCF, în momentul în care încep lucrările de cadastru sistematic în UAT-ul pe raza căruia se afla imobilul/imobilele. Pe măsură ce o UAT e inclusă în PNCCF, au loc acţiuni de informare a locuitorilor. Acestea sunt realizate cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale.

Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI și din alte surse: fonduri externe nerambursabile, bugetul UAT-urilor.

 

Ce trebuie să știe cetățeanul?

Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică şi procedura de realizare se stabilește prin Ordin al directorului general al ANCPI, iar principalele etape constau în:

 •  înştiinţarea proprietarilor prin campania de informare publică;
 •  identificarea limitelor administrative;
 •  stabilirea sectoarelor cadastrale;
 •  identificarea amplasamentelor imobilelor;
 •  identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor şi a altor deţinători, precum şi preluarea actelor în original sau în copie legalizată a acestora;
 • sesizarea Camerei Notarilor pentru emiterea certificatelor de moştenitor;
 •  actualizarea informaţiilor culese din teren;
 • publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;
 • înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor;
 • deschiderea noilor cărţi funciare;
 •  închiderea lucrărilor sistematice de cadastru şi a vechilor evidenţe, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

Primarul unității administrativ-teritoriale în care se desfășoară lucrările de cadastru are obligația să înștiințeze deținătorii imobilelor, prin afișare și prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligația acestora, respectiv:

a) de a permite accesul specialiștilor să execute măsurătorile;

b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;

c) de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate;

 

d) de a verifica infor­mațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.