Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov a găzduit, în data de 29 ianuarie, o întâlnire de lucru în care s-au discutat probleme legate de respectarea graficului de lucru în ceea ce privește contractele de prestări servicii încheiate între UAT și prestatorii de servicii cadastrale, persoane fizice sau juridice.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 348, ediția print

La întâlnire au fost invitați împreună re­prezentanți ai achizitorilor (UAT – Bragadiru, Buftea, Cernica, Cornetu, Dobroești, Grădiștea, Jilava, Periș, Petrăchioaia, Popești-Leordeni) și ai prestatorilor de servicii cu care s-au încheiat contractele de execuție a lucrărilor, cu scopul de a prezenta stadiul lucrării.

La această întâl­nire au participat reprezen­tanți din partea UAT Bragadiru, Buftea, Ciolpani, Dobroești, Jilava, Petrăchioaia, Popești-Leordeni și din partea prestatorilor de servicii care au încheiat contracte de execuție a lucrărilor cu UAT Bragadiru, Buftea, Cernica, Cornetu, Ciolpani, Dascălu, Dobroești, Grădiștea, Jilava, Moara Vlăsiei, Petrăchioaia, Popești-Leordeni.

În cadrul discuțiilor, fiecare reprezentant a prezentat stadiul lucrărilor

La întâlnire s-a discutat despre modalitatea în care s-a realizat campania de informare a cetățenilor în cadrul localității, despre stadiul lucrărilor, punctual, în fiecare UAT (realizarea măsurătorilor, colectarea actelor de la proprietari sau de la instituții, integrarea datelor în fișierele ce vor fi încărcate în aplicația ­e-terra 3, în vederea verificării și recepției).

Printre subiectele comune tuturor contractelor, au fost evidențiate:

  • Prezența în număr mic a proprietarilor la discuțiile privind campania de informare publică a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce se desfășoară în cadrul PNCCF.
  •  Necesitatea de a sublinia în cadrul tuturor discuțiilor cu privire la acest proiect faptul că este necesar ca toți proprietarii imobilelor să fie prezenți și să verifice corectitudinea informațiilor înscrise în noile documente tehnice emise în cadrul PNCCF, indiferent dacă dețin sau nu documentații cadastrale, având în vedere că în conformitate cu art. 15 alin 1 din Legea 7/1996 actualizată,  “de la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric. Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea.”

Directorul OCPI Ilfov, ing. Ruxandra Ghiba, și-a exprimat disponibilitatea de a participa la ședințele organizate de UAT privind campania de informare publică a lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul PNCCF.

Informarea cetățenilor este foarte importantă

De asemenea, s-a subliniat faptul că nu este suficient ca informațiile și campaniile de informare să se facă doar on-line și prin afișare, fiind foarte important să existe adunări publice prin care cetățenii să fie informați.

S-a subliniat și im­portanța încadrării în graficul de desfășurare a lucrărilor, în sensul predării la timp a documentațiilor spre verificare și recepție atât către primărie, în calitate de achizitor, cât și către OCPI. Acest lucru influențează termenele pe tot parcursul lucrării deoarece există termene clar prevăzute de legislația în vigoare privind etapele de desfășurare a lucrărilor de înregistrare sistematică:

  •  etapa de verificare și recepție;
  •  etapa de afișare publică a documentelor tehnice ale cadastrului. În această etapă, proprietarii imobilelor trebuie să se prezinte să verifice informațiile înscrise în documentele tehnice ale cadastrului;
  • etapa de soluțio­nare a cererilor de rectificare depuse în perioada de afișare publică;
  • etapa de verificare și recepție finală, după actualizarea de către prestator a documentelor teh­nice ale cadastrului în conformitate cu procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare;
  • etapa de deschidere a noilor cărți funciare și înlocuirea vechilor evidențe.

Termene ferme ce trebuie respectate

Toate aceste etape trebuie să fie finalizate până în luna octombrie, lună în care expiră termenul de execuție prevăzut în contractele de finanțare încheiate între OCPI Ilfov și UAT.

În data de 30 ianuarie 2019, s-a înaintat spre verificare și recepție documentația pentru UAT Dobroești.

În luna februarie, se estimează înaintarea spre recepție a documentațiilor pentru UAT Bragadiru, Cornetu, Cernica, Dărăști Ilfov, Grădiștea, Jilava, Petrăchioaia.

În acest moment, se află în derulare contracte de prestări servicii pe teritoriul administrativ al județului Ilfov în 28 de UAT din totalul de 40.

Menționăm că 1 Decembrie și Copăceni sunt cadastrate în proporție de sută la sută din fonduri ANCPI.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate lmo­biliară,  www.ancpi.ro.