S-a reglementat autorizarea provizorie a școlilor doctorale pentru anul universitar 2016-2017

Ministrul Educației, Mircea Dumitru, a aprobat ordinul care stabilește cadrul legal pentru înmatricularea de noi studenți doctoranzi în anul universitar 2016 – 2017.

Potrivit instituției, do­­cu­mentul autorizează provizoriu, pentru anul universitar 2016 ‑ 2017, școlile doctorale care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior (incluse în anexa ordinului), urmând ca metodologia de autorizare provizorie, acreditare și evaluare periodică a școlilor doctorale, pe domenii, să fie aprobată prin HG, în conformitate cu prevederile Legii 87/2006 privind asigurarea calității în educație.

”Dispoziția temporară adoptată de minister survine ca urmare a faptului că, de la adoptarea Legii Educației Naționale (2011) și până în prezent, școlile doctorale nu au fost evaluate extern în vederea acreditării”, se afirmă într-un comunicat al Ministerului Educației. Acesta precizează că, potrivit reglementărilor legislative în vigoare, fiecare școală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte.

Totodată, evaluarea școlii doctorale se face pe baza performanței și a capacității instituționale a fiecărei instituții organizatoare de studii de doctorat din care face parte școala doctorală.

Evaluarea școlilor doctorale este realizată de Agen­ția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenție de asigurare a calității din țară sau străinătate, înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

Procesul se desfă­șoa­ră pe baza rapoartelor Consiliului Na­țio­nal pentru Cercetare Științifică (CNCS) referitoare la calitatea cercetării și a rapoartelor Consiliului Na­țio­­nal pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) privitor la calitatea resurselor umane.

”În viitorul apropiat, Ministerul Educației urmează să adopte o soluție legală temporară în vederea acordării posibilității instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat de a desfășura examene de finalizare a studiilor doctorale. Pe de altă parte, MENCS va stabili și cadrul legal p entru demararea procesului de evaluare a școlilor doctorale în vederea obținerii acreditării pe o perioadă de 5 ani, conform legii”, precizează comunicatul.