Drum greu, multă muncă și seriozitate, satisfacții uriașe!

La sediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Ilfov a avut loc pe 18 octombrie, reuniunea de lucru ”Consfătuiri județene anuale ale responsabililor cu proiectele educaționale cu finanțare europeană din unitățile de învățământ din Ilfov”, evenimentul fiind structurat în trei sesiuni denumite sugestiv de către organizatori.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 426

Astfel, în prima parte, intitulată ”Am realizat!”, Daniela Barbu, inspector școlar pentru proiecte europene, a prezentat Raportul de activitate 2017-2018 – Implementarea proiectelor cu finanțare europeană la nivelul ­un­i­tăților de învățământ ilfovene, iar câțiva dintre reprezentanții unităților școlare ilfovene – de stat sau private – care au derulat proiecte cu finanțare europeană, au vorbit despre acestea și rezultatele obținute.

În cea de-a doua parte: ”Ne propunem” – s-au prezentat Planul managerial 2018-2019: ”Perspective ale proiectelor europene în unitățile de învățământ din județ”, posibilități de accesare a programelor cu finanțare europeană: Erasmus+: apel 2019, POCU (Programul Operațional Capital Uman), SEE, World’s Largest Lesson, concursuri: Euroscola, Tinerii dezbat, Școală Europeană sau Made for Europe sau proceduri, anunțuri pentru deplasare mobilități europene, cursuri de formare, activități de monitorizare. În partea de final a reuniunii, în cadrul ”Atelierului de fomare”, invitații din partea Junior Achievement Romania au prezentat Programul Junior Achievement, iar cei de la Institutul de Științe ale Educației – Programul e-Twinning.

Raport de stare 2017-2018, pentru proiecte cu finanțare europeană

Actorii care au gestionat proiecte cu finanțare europeană în anul școlar trecut sunt reprezentați de 17 localități din județ, 119 profesori, mii de elevi, 10 școli, 10 licee.

A fost vorba despre un total de 10 proiecte Erasmus+:

➲ ”Plasamente europene în medii concurențiale – șanse sporite pe piața muncii!”,

➲ ”Brâu în jurul Bucu­reștiului – tranziția de la școală la viața activă prin eficientizarea stagiilor de practică în mobilitate”,

➲ ”Elevi în România – PROfesioniști în EUropa: dezvoltarea com­pe­tențelor practice pentru tranziția de la școală la locul de muncă”,

➲ ”Equality in practice and work”,

➲ ”European folk tales: hidden treasures”,

➲ ”La vremuri noi, dascăli noi!”,

➲ ”No Place For Hate”,

➲ ”Școala Erasmus+”,

➲ ”Descoperim diversitatea culturală cu copiii și părinții lor”,

➲ ”From (im)migrants to citizens: old roots vs. new opportunities”, derulate în 5 licee (Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau”, Brănești – 3 proiecte, și câte un proiect la Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru”, Brănești, Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu”, Snagov, Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru”, Ciorogârla, Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”, Buftea) și în 4 școli gimnaziale (Șc. Gim. nr. 1 Brănești, cu 3 proiecte și câte un proiect la Șc. Gim. nr. 1, Copăceni, Șc. Gim. nr. 1, Voluntari și Șc. Gim. ”Olga Gudynn”, Voluntari).

Apoi, 16 proiecte ­ROSE (Romanian Secondary Education Project) – dintre care 3 sunt în derulare (în Liceul Tehnologic ”Doamna Chiajna”, Roșu, Liceul Tehnologic ”Vintilă Brătianu”, Dragomirești Vale și în Liceul Teoretic ”Horia Hulubei”, Măgurele), 12 în contractare și 1 în evaluare.

Și două proiecte POCU (Programul Operațional Capital Uman) – derulate de Casa Corpului Didactiv Ilfov – ”Dezvoltăm profesori – dezvoltăm viitorul” și de Șc. Gim. nr. 1, Pantelimon – ”Școala pentru toți, șansa unei educații de calitate a copiilor și tinerilor din Pantelimon”, două ”Școli ambasador ale Parlamentului European” – Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau”, Brănești și Liceul Teoretic ”Ioan Petruș”, Otopeni, două ”Școli gazdă SEV” (Serviciul European de Voluntariat) – Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau”, Brănești și Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru”, Ciorogârla și două ”Școli europene” – Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau”, Brănești și Șc. Gim. nr. 1, Brănești.

Au mai fost men­ționate Olimpiada Națio­nală de argumentare, dez­batere și gândire critică ”Tinerii dezbat” – în care au fost implicate 8 licee din Ilfov (în etapa județeană), iar 2 dintre ele au continuat în etapa națională (Liceul Teoretic ”Ioan Petruș” ocupând, la final, un onorant loc 8 pe țară, la secțiunea ”avansați”), Concursul național ”Made for Europe”, unde Șc. Gim. nr. 1, Brănești, a primit diplomă de participare – etapa națională, alte proiecte – precum „e-Twinning”, ”Junior Achievement” sau ”Play energy”, dar și colaborări UE și extracomunitare, precum vizita din partea Ambasadei Japoniei – în proiectul ”Centrul de Excelență”, la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”, Buftea, vizita din partea Ambasadei Chinei – în proiectul ”Belt and Road Alliance for ­Youth Education Development”, la ”Mark Twain International School”, Voluntari sau vizita Ambasadei Suediei – în proiectul ”Grădinița estivală”, la Șc. Gim. nr. 2, Jilava.

Formarea și alte evenimente organizate în cadrul proiectelor

În anul școlar care a trecut, în cadrul proiectelor educaționale derulate cu fonduri europene, au avut loc 119 mobilități internaționale (54 mobili­tăți pentru elevi și 57 mobilități pentru profesori, pe Erasmus+, și 8 mobilități profesori în alte proiecte), 11 seminarii/cursuri de formare în cadrul proiectelor (4 în România și 7 externe). Au fost 3 conferințe de închidere/deschidere proiecte (la liceele Teoretic ”Mihail Kogălniceanu”, Snagov și Tehnologic ­”Traian Lalescu”, Brănești), 3 întâlniri internaționale de proiect (la Șc. Gim nr. 1, Brănești, cu reprezentanți din 4 țări participante, la Șc. Gim. nr. 1, Voluntari, cu reprezentanți din 5 țări participante și la Șc. Gim. ”Olga Gudynn”, Voluntari, cu reprezentanții celor 6 țări participante în proiect). Alte evenimente menționate de Daniela Barbu au fost legate săptămâna VET – ”European Vocațional Skills Week”, la Liceul Tehnologic ”Traian Lalescu”, Brănești, reuniunea de informare ROSE, la Liceul Teoretic ”Horia Hulubei”, Măgurele, seminarul ”Discover your talent”, la Centrul cultural Brănești, Eurodesk – sesiune de informare cu privire la opor­tunitățile de mobilitate în spațiul UE, la Centrul cultural ”Ion Manu”, Otopeni, 10 inspecții de monitorizare a proiectelor, 9 activități de consiliere a școlilor pentru realizarea aplicațiilor pe proiecte, 4 evenimente de diseminare a proiectelor sau 3 reuniuni de lucru cu responsabilii de proiecte.

Călătoria continuă! Pe REGIO

Pentru Programul Ope­­ra­țional Regional (POR) au fost amintite 4 acorduri de oportunitate pentru 2 licee, ambele din Brănești. Este vorba de consolidare corp clădire C2 și modernizare și dotare laboratoare didactice – ateliere școală, la Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” și consolidare corp clădire C1 și amenajare atelier școală – parc dendrologic, la Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru”.

În curând, proiecte noi

Au fost depuse, în ter­menul limită impus – vara anului 2018 – 20 de proiecte Erasmus+. Șapte dintre ele au fost aprobate – pentru 3 licee (”Mihail Kogălniceanu”, Snagov, ”Horia Hulubei”, Măgurele și ”Cezar Nicolau”, Brănești) și 2 școli – (Șc. Gim. ”Prof. Ioan Vișoiu”, Chitila și Șc. Gim. nr. 1, Brănești).

Doar beneficii

”Este greu la început, dar odată intrat în joc este o mare bucurie, iar beneficiile sunt uriașe”, a subliniat Daniela Barbu, iar Marinela Culea, directorul Liceului Tehnologic ”Cezar Nicolau”, din Brănești, unitate școlară care a aplicat și câștigat, de-a lungul timpului, multe proiecte europene, a completat, simplu: ”Este superb!”

Potrivit celor implicați în accesarea și derularea proiectelor educa­ționale fi­nan­țate cu bani europeni, la nivel profe­sional se poate vorbi de îmbunătățirea comunicării într-o ­limbă străină, dezvoltarea com­petențelor IT, a celor de utilizare a metodelor participative în cadrul procesului de predare-învățare, utilizarea instrumentelor de incluziune școlară, creșterea motivației pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice sau creș­terea motiva­ției pentru învățare a ele­­vilor. Pe plan insti­tu­­­țional, s-au mențio­nat îm­bună­tățirea climatului în școală, creș­terea performanțelor șco­lare, op­timizarea rela­țiilor eu­ropene la nivel insti­tu­țional, scăderea ratei aban­­donului școlar, participarea crescută a elevilor la activitățile practice, atragerea elevilor către licee care implementează proiecte europene. Și, nu în ultimul rând, la nivelul comunității se evidențiază îmbunătățirea imaginii șco­­lii și/sau sporirea inte­re­sului administrațiilor locale pentru investiții în școală.

Obiectivul IȘJ Ilfov pentru 2018-1019

”Valorificarea programelor și proiectelor cu finanțare europeană în vederea creșterii calității actului educațional în unitățile școlare din județul Ilfov, în acord cu dimensiunea europeană a educației”, rămâne obiectivul general al Compartimentului Proiecte și programe cu finanțare europeană, de la nivelul Inspectoratului Școlar al Județului Ilfov.

Sfaturi pentru accesare și implementare:

■ Intensificarea schimbului de bune practici între școlile care au derulat proiecte europene,

■ Diseminarea rezultatelor obținute în proiectele implementare,

■ Asigurarea sustenabilității proiectelor prin valorizarea continuă a rezultatelor,

■ Folosirea la maxim a resurselor oferite de Erasmus+,

■ Creșterea numărului de școli din medii defavorizate participante în proiecte cu fonduri europene,

■ Receptivitatea cadrelor didactice față de bursele individuale,

■ Accesarea resurselor oferite de ”Junior Achievement”,

■ Desemnarea în școli, în calitate de responsabili pentru proiecte educaționale, a unor persoane active, cu spirit de ințiativă și competențe lingvistice și de comunicare avansate,

■ Popularizarea intensă a programelor europene și cooperării la nivel european și internațional în rândul cadrelor didactice, elevilor, managerilor școlari și al comunității,

■ Implicarea unui număr important de elevi și cadre didactice în derularea proeictelor cu finanțare externă,

■ Monitorizarea constantă a derulării programelor europene și a activităților aferente.